Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Atļauja jaunas savvaļas sugas (introdukcija) ieviešanai vai izzudušas populācijas (reintrodukcija) atjaunošanai Latvijas dabā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt, lai Latvijas dabā ieviestu jaunas savvaļas sugas (introdukcija) vai atjaunotu izzudušas populācijas (reintrodukcija).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Lai saņemtu introdukcijas vai reintrodukcijas atļauju, persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegumu, kuram pievieno attiecīgus pielikumus saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumiem Nr.1165 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgās savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)” 11. vai 20.punktu.

  Introdukcijai - iesniegums brīvā formā, tam pievieno:
  1) introdukcijas neatliekamās ekonomiskās vai sociālās nepieciešamības pamatojumu;
  2) ietekmes uz vidi novērtējumu;
  3) zinātnisko pamatojumu.

  Reintrodukcijai - iesniegums brīvā formā, kurā sniegta informācija par reintrodukcijas projektu un tā sabiedriskās apspriešanas vietu un laiku, tam pievieno:
  1) zinātnisko pamatojumu par izraudzītās teritorijas (reģiona) ekoloģisko atbilstību reintrodukcijai;
  2) pamatojumu, ka reintrodukcijai ir izraudzītas ekoloģiski un ģenētiski visradnieciskākās populācijas;
  3) pētījumus par to, cik pamatoti ir reintroducēt sugas, kas savā teritorijā ir vietējās sugas, ja tas varētu sekmēt šo sugu saglabāšanu;
  4) pētījumus par reintrodukciju kā efektīvu līdzekli sugu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai, ņemot vērā citu valstu pieredzi;
  5) informāciju par to, kā tiks saglabāta donorpopulācijas struktūra un pašatjaunošanās spēja;
  6) informāciju par to, kā atjaunojamai populācijai tiks nodrošināts aizsardzības režīms;
  7) informāciju par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un iesniegto rakstisko atsauksmju, priekšlikumu un atzinumu kopijas u.c.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde pirms introdukcijas atļaujas izsniegšanas pārbauda iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu.

  Introdukcijas atļauju neizsniedz, ja:
  1) nav neatliekamas ekonomiskās vai sociālās nepieciešamības pēc šādas introdukcijas;
  2) nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai saskaņā ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu introdukcija negatīvi ietekmēs vidi;
  3) introdukcija ir pretrunā ar vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto piesardzības vai izvērtēšanas principu.

  Pārvalde pirms reintrodukcijas atļaujas izsniegšanas pārbauda pieteicēja iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu un pieprasa attiecīgās nozares eksperta atzinumu
  Pārvalde reintrodukcijas atļauju neizsniedz, ja:
  1) plānotā reintrodukcija ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajiem sugu reintrodukcijas nosacījumiem;
  2) reintrodukcija ir pretrunā ar vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto piesardzības vai izvērtēšanas principu;
  3) nav novērsti faktori, kas izraisījuši sugas izzušanu.
  Dabas aizsardzības pārvalde 90 dienu laikā pēc introdukcijas vai reintrodukcijas iniciatora iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu sugu introdukcijai vai reintrodukcijai vai atteikumu izsniegt šādu atļauju.
  Ja ir izsniegta introdukcijas vai reintrodukcijas atļauja, pārvalde nosūta atļaujas kopiju tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atļaujas saņēmējs ir paredzējis veikt introdukciju vai reintrodukciju.

  Pārvalde ir tiesīga anulēt introdukcijas vai reintrodukcijas atļauju, ja:
  1) iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas par plānoto darbību;
  2) sugas indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši mērķiem, kas norādīti atļaujas pieprasītāja iesniegumā;
  3) netiek ievēroti izdotās atļaujas nosacījumi;
  4) ir iegūta papildu informācija par attiecīgās populācijas ieviešanas kaitīgo ietekmi uz vidi.

Saņemt pakalpojumu