Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

!!! No 2023. gada 26. maija Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtas individuālas atļaujas vairs nav nepieciešamas, lai pārvietotos Ungura ezerā ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta (kuģošanas) līdzekļiem, kuru dzinēja jauda nepārsniedz 3,7 kW. (2023. gada 22. maija DAP lēmums, publicēts 2023. gada 25. maija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/op/2023/100.26)). Lai persona veiktu dažādas darbības vai pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu, piemēram: - zemes lietošanas kategorijas maiņai, - publisku pasākumu (autosacensību, motosacensību, velosacensību, ralliju, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensību un orientēšanās sacensību uc.) organizēšanai, - aizsargājama koka (dižkoka) nociršanai (novākšanai), koku ciršanai aizsargājamā alejā vai dendroloģiskā stādījumā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudzes atjaunošanai (sējot vai stādot), dzīvnieku skaita regulēšanai, - ūdens transporta līdzekļu un mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai, - monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai, - būvdarbu veikšanai uc.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojums ir bezmaksas.
    Persona aizpilda attiecīgu veidlapu un iesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc pieteiktās darbības izvērtēšanas un pārbaudes apvidū (ja nepieciešams), Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izsniedz atļauju vai saskaņojumu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu.

    Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu nav nepieciešams saņemt darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedzis tehniskos noteikumus vai veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.