Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dabas datu pārvaldības sistēmā ar nosaukumu "Ozols" tiek uzkrāta tekstuālā un ģeotelpiskā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem un dabas tūrisma un izglītības infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, informāciju par īpaši aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, par kuros noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksāta kompensācija no valsts budžeta, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datiem un citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
Dabas datu pārvaldības sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās turētājs un pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde.
Pakalpojums ir personai pieejams, kad ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licence, noslēgts licences līgums vai cits līgums.
Ģeotelpisko datu kopas saņemšanas veidi:
1) izmantojot pieprasītāja elektronisko datu nesēju;
2) elektroniski uz e-pasta adresi;
3) ar lejupielādes pakalpojumu, izmantojot datu apmaiņas serveri (FTP serveris).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās darbības
    Lai saņemtu datu kopas izmantošanas atļauju, persona iesniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumu.

  2. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās darbības
    Ievērojot izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju par ģeotelpisko datu kopas pieprasītāja statusu, nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, to izmantošanas mērķi un veidu, Dabas aizsardzības pārvalde nosaka atbilstošo izmantošanas noteikumu veidu un identificē ģeotelpisko datu kopas kopīgu izmantošanu vai atkal izmantošanu.
    Dabas aizsardzības pārvalde, pamatojoties uz izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju, izsniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci, noslēdz licences līgumu (https://geolatvija.lv/geo/p/74) vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši ģeotelpisko datu kopas izmantošanas prasībām.