Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai persona varētu nodarboties ar storveidīgo zivju ikru jeb kaviāra sagatavošanu, ražošanu, fasēšanu vai pārfasēšanu, kas paredzēts tirdzniecībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes jāsaņem sertifikāts un kaviāra ražotāja, fasētāja vai pārfasētāja četru ciparu kods.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas
  Kaviāra ražotājam, fasētājam vai pārfasētājam jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei iesniegums kaviāra ražošanas, fasēšanas vai pārfasēšanas sertifikāta iegūšanai un tam jāpievieno:
  1) atkārtoti nelietojamas kaviāra iepakojuma etiķetes paraugs ar marķējumu,
  2) dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina legālu storveidīgo zivju ikru ieguvi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja iesniegumā norādītā informācija ir nekonkrēta vai iesniegumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti, pārvalde 14 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju, norādot nepieciešamo informāciju un termiņu, kādā pieprasītā informācija iesniedzama.

  Pārvalde izsniedz sertifikātu, norādot piešķirto četru ciparu kodu, vai pieņem lēmumu sertifikātu neizsniegt.
  Pārvalde sertifikātu anulē, ja sertifikāta saņēmējs iesniegumā ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju vai neievēro Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība".