Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāizstrādā un Dabas aizsardzības pārvaldē jāapstiprina meža apsaimniekošanas plāns, lai veiktu:
- meža resursu saimniecisko izmantošanu Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā;
- galveno cirti Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā un kultūrvēsturiskajā zonā;
- kopšanas cirti Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā;
- kopšanas cirti un galveno cirti Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā;
- kopšanas cirti Slīteres nacionālā parka dabas lieguma zonā;
- kopšanas cirti un galveno cirti Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā.
Meža apsaimniekošanas plāns jāizstrādā atbilstoši katra nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojums ir bezmaksas.
    Izstrādāto meža apsaimniekošanas plānu iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē izdrukas veidā 2 eksemplāros vai elektroniska dokumenta veidā (ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību) un datnes veidā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc iesniegtā meža apsaimniekošanas plāna izvērtēšanas un dabas vērtību inventarizācijas datu pārbaudes dabā, Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.
    Ja meža apsaimniekošanas plāns Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts laikposmā no 1.oktobra līdz 31.janvārim, meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ilgāku par četriem mēnešiem no meža apsaimniekošanas plāna saņemšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 1.jūnijam.