Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
75
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jebkura persona rakstiski var iesniegt priekšlikumu un Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga lemt par mikrolieguma izveidošanu, mikrolieguma teritorijas precizēšanu vai mikrolieguma statusa atcelšanu dabas rezervātos un nacionālajos parkos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Persona priekšlikumu iesniedz, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, kurai pievieno grafiski vai digitāli attēlotu paredzamo mikrolieguma teritoriju mērogā 1:5000 vai 1:10000.

  Ja priekšlikumam par mikrolieguma izveidošanu nav pievienots eksperta atzinums, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz sniegt attiecīgās biotopu grupas, sugas vai sugu grupas ekspertam atzinumu.

  Pēc eksperta atzinuma un, ja nepieciešams, cita speciālista ieteikumu saņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes īpašniekam (nomniekam vai tiesiskajam valdītājam) viedokļa sniegšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde divu mēnešu laikā no pašvaldības un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja informēšanas brīža pieņem vienu no lēmumiem:
  1) par mikrolieguma izveidošanu;
  2) par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu;
  3) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma noraidīšanu;
  4) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma pārskatīšanu.
  Ja plānotā mikrolieguma teritoriju eksperts nevar izvērtēt sugas vai biotopa bioloģiskā cikla dēļ, kā arī gadījumā, ja nepieciešams cita speciālista atzinums, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.