Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dabas aizsardzības pārvalde sertificē sugu un biotopu aizsardzības jomā ekspertu atbilstoši viņa pieredzei un profesionālajām zināšanām par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu. Sertifikātu par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu, Dabas aizsardzības pārvalde ekspertam piešķir uz trim gadiem. Sertifikāta derīguma termiņu var pagarināt uz pieciem gadiem.
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums nepieciešams, lai izveidotu mikroliegumus un atzītu pastāvīgās pļavas un ganības par bioloģiski vērtīgu zālāju, kā arī gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu un citos normatīvajos aktos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Personai, kura vēlas iegūt sertifikātu par tiesībām sniegt atzinumu, kurā izteikts viedoklis par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisks iesniegums par sertifikāta izsniegšanu un nepieciešamos dokumentus.
  Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
  Eksperta sertifikāta saņemšanai:
  - iesniegums;
  - izglītības dokumentu kopijas;
  - dzīves gaitas apraksts (CV);
  - nozares institūcijas, profesionālās asociācijas, biedrības, nodibinājuma, izglītības vai zinātniskās iestādes vai sertificēta eksperta rekomendāciju, kura ietver konkrētās personas raksturojumu, kā arī kompetences un profesionālās darbības izvērtējums;
  - profesionālo kvalifikāciju un apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu, apliecību) kopijas;
  - kopijas no atzinumiem (ar kartoshēmām), kas minēti Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” 2.2.2.apakšpunktā.
  Eksperta sertifikāta pagarināšanai:
  - sertifikāta derīguma termiņa laikā sniegto atzinumu (ar kartoshēmām) kopijas;
  - informācija par sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktajiem darbiem saistībā ar sugu grupām, sugām vai biotopu grupām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas aizsardzības plāns, monitorings);
  - informācija par zinātnisko darbību vai darbību dabas aizsardzības projektā (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata pretendenta iesniegumu un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu, kā arī lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt (norādot atteikuma pamatojumu).
  Lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu vai atteikumu to pagarināt pretendentam izsniedz rakstiski piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.