Statuss:
Noslēdzies
01.04.2012.
.Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts              Projekts noslēdzies Dabas…