Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.01.2019.
ilustratīvs attēls

Divvirzienu komunikācijas aktivitāšu kopums dažādām mērķauditorijām, lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu Dabas skaitīšanai, kuras laikā Pārvaldes uzdevumā tiek veikta Latvijas dabas inventarizācija un izstrādāti sugu un teritoriju aizsardzības plāni.  

attels

Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu, 3.posms

Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Apakšprogramma "Nozares vides projekti"

» JOMA

Veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt efektīvu  divvirzienu komunikāciju ar mērķauditorijām, lai veicinātu atbalstu KF projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” aktivitātēm, tādējādi mazinot projekta norises riskus un veicinot pozitīvu publicitāti.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMIl>

 • Sniegt atbildes un skaidrot dabas skaitīšanas nepieciešamību zemju īpašniekiem, iesaistītajām nozaru organizācijām un sabiedrībai;
 • Veicināt mediju pārstāvju izpratni par dabas skaitīšanu un tās nepieciešamību, tādējādi nodrošinot korektu dabas skaitīšanas trešā posma publicitāti un atspoguļojumu tradicionālajos medijos.  
 • Organizēt informatīvas tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām.
 • Līdzdarboties un asistēt apspriešanas sanāksmju organizēšanā un īstenošanā par dabas skaitīšanas projekta ietvaros izstrādājamajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem;
 • Apkopot un sistematizēt informāciju par dabas skaitīšanas norisi;
 • Veicināt diskusiju sabiedrībā par cilvēka personiskajiem ieguvumiem no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas;
 • Organizēt debašu turnīru “Dabas skaitītāji” un dokumentālās filmas “Dabas skaitītāji” demonstrēšanu;
 • Apkalpot zvanu centru, sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, klasificēt un uzskaitīt saņemtos zvanus un ienākošās vēstules; analizēt aktuālās tēmas saskaņā ar zvanu centra stratēģiju;
 • Izstrādāt informatīvos materiālus, tajā skaitā infografikas, aktualizēt informāciju projekta mājaslapā un Pārvaldes interneta vietnēs.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izstrādāts un uzturēts zvanu un e-pastu reģistrs. Sistematizēta, laicīga un precīza ienākošo zvanu un e-pastu apstrādāšana, raita un saskaņota komunikācija.
 • Organizētas vismaz 10 informatīvas tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām (dalībnieku reģistrācijas lapas).
 • Noorganizētas mācības vismaz 13 DAP darbiniekiem par klientu apkalpošanu un stresa noturību, uzklausot agresīvus zvanītājus
 • Vismaz 10 sanāksmes, kurās piedalās Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, zemes īpašnieki vai tās apsaimniekotāji, pašvaldību pārstāvji un DAP pārstāvji.
 • Noorganizēti vismaz 2 mediju pasākumi. 8 preses relīzes, mutiskas un rakstiskas atbildes uz mediju jautājumiem.  Interviju un sižetu iniciēšana medijos. Aktualizēta informācija sociālajos medijos - divas fotogalerijas, vismaz 10 ziņas.
 • Noorganizēts viens debašu turnīrs ar 100 dalībniekiem.
 • Komplicētas informācijas nodošana mērķgrupām saistošā un viegli uztveramā veidā – ar inforgrafiku palīdzību.
 • Uzturēta mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/26/2019
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 01.01.2019. - 31.12.2019.
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 50000 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150. E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv