Statuss:
Noslēdzies
Stilizēts ūpja zīmējums

Līgatnes dabas taku audiogidu izstrāde, kuri ar aizraujošu stāstījumu palīdzību izglītos un veicinās sabiedrības ieinteresētību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi.

attels

Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMAS

IZGLĪTĪBA UN TŪRISMS - ilgtspējīgs tūrisms / vides izglītība

Sabiedrības izglītošana, intereses un izpratnes veicināšana par dabas daudzveidību,  dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi.

 

» ĪSS APRAKSTS

Audiogidi tiks pielāgoti dažādām apmeklētāju vecuma grupām – pieaugušajiem un bērniem.

 • Pieaugušo audiogidā iekļautā informācija būs pasniegta vienkāršā, populārzinātniskā stāstījumā.
 • Bērnu audiogidā iekļautā informācija tiks pasniegta īsu stāstiņu  (pasaku) veidā.

Audiogidi būs pieejami trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Audiogidi būs pieejami visiem apmeklētājiem bez maksas lejupielādējamā mobilajā aplikācijā, kurā iekļauta arī atrašanās vietas noteikšana Līgatnes dabas takās  un citas funkcijas. Aplikācija tiks publicēta Google play un Apple App store veikalos.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pasākuma mērķis ir stiprināt Līgatnes dabas taku un Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitāti, ieinteresēt un  izglītot sabiedrību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi. 

Projektā īstenotie pasākumi veicinās Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu tūristu  (Līgatnes dabas taku apmeklētāju) ieinteresētību bioloģiskajā daudzveidībā un ļaus apjaust sevi kā dabas daļu.

Papildus tam, jaunizveidotais rīks veicinās starptautisko saistību izpildi - sekmēs izglītošanos un sapratnes veidošanos par vajadzību aizsargāt savvaļas faunas un floras sugas un saglabāt to dzīvotnes un dabiskas dzīvotnes.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Līgatnes dabas taku audiogidos aizraujošā stāstījumā pasniegt informāciju par Līgatnes dabas takās esošajiem Latvijas savvaļas dzīvniekiem (tostarp 5 sugām, kas iekļautas MK noteikumos 396 (14.11.2000) "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu", kā arī  ES biotopu direktīvas (92/43/EEC) un/vai ES Putnu direktīvas (2009/147/EK) pielikumos), šo dzīvnieku dzīvi savvaļā, apdzīvotajām dzīvotnēm un šo sugu pastāvēšanai nepieciešamajām dabas struktūrām un elementiem.  
 • Līgatnes dabas taku mobilās aplikācijas - audiogidu platformas izveide.
 • Līgatnes dabas taku infrastruktūras pielāgošana, lai atvieglotu aplikācijas izmantošanu.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Aktualizēti 20 savvaļas sugu dzīvnieku apraksti - LDT informatīvā bāze papildināta ar jaunākajiem datiem par Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu -  interesantiem faktiem par to dzīves vidi, saistītajām dabiskajām struktūrām un  apdzīvotajām ekosistēmām.
 • Radītas 120 audiodatnes - izveidoti interesanti, vecuma grupām piemēroti audiogidu stāstījumi par LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām  (pieaugušajiem un bērniem) latviešu, krievu un angļu valodā.
 • Izveidota apmeklētājiem bez maksas pieejama Līgatnes dabas taku mobilā aplikācija, kurā iekļauta audiogidu klausīšanās funkcija, atrašanās vieta Līgatnes dabas taku kartē, u.c. iespējas. Aplikācija publicēta Google play un Apple App store veikalos.
 • LDT informācijas centrā uzstādīts mobilās aplikācijas lejupielādes punkts - atvieglota aplikācijas iegūšana, ierodoties Līgatnes dabas takās (caur Wi-Fi pieejams serveris).
 • Pie LDT ekspozīcijā esošo savvaļas dzīvnieku voljeriem uzstādītas informācijas zīmes, kas norāda uz stāstījuma aktivizēšanai nepieciešamo darbību mobilajā aplikācijā.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/215/2020
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 11 mēneši (01.02.2021.-30.12.2021.)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 28 321 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Vidzeme

Dabas aizsardzības pārvalde

KONTAKTINFORMĀCIJA

Valters Kinna

Dabas izglītības un informācijas speciālists - Līgatnes dabas takas, Pauguri, Cēsu novads, LV-4108
valters.kinna [at] daba.gov.lv