Statuss:
Noslēdzies
Pļavas zvagulis

Pasākums ietvaros paredzēta  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana.

attels

Operatīvu pasākumu kopums dabas izglītības infrastruktūras un vides pieejamības kvalitātes tūlītējai uzlabošanai

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

» JOMAS

DABAS AIZSARDZĪBA - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, dzīvās dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšana, tostarp līdzsvarojot to ar tūrisma nozari.

» ĪSS APRAKSTS

Pasākuma īstenošanas ietvaros paredzēts:

 • Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts
  • Pēdējo gadu laikā ir  pieaugusi  sabiedrības interese un vēlme doties dabā, lai iepazītu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Pieaugusi arī interese par dabas rezervātos esošo dabas tūrisma infrastruktūras objektu apmeklēšanas iespējām, tostarp, interese par Siksalas salu purva vidū Teiču dabas rezervātā un uz salas esošo 28m skatu torni. No tā paveras ļoti plaša augstā purva ainava ar Siksalas ezeru, citām minerālzemes salām un Siksalas mazciemu. DAP Latgales reģionālā administrācija  ir izgatavojusi planšeti par dabas vērtībām Teiču dabas rezervātā ar Siksalas apkārtnes karti izvietošanai skatu tornī, kas ļautu apmeklētājiem tuvāk iepazīt unikālo aizsargājamās dabas teritorijas daļu. 20. gs. beigās būvētais un 2013. gadā remontētais skatu tornis kļuvis lietošanai nedrošs, jo klimatisko apstākļu dēļ (vides nokrišņi, saules stari un citi.) ir bojātas koka dēļu konstrukcijas torņa skatu platformā u.tml. 
   2022 .gada vasarā tornis ir slēgts un nav pieejams apmeklētājiem. Veicot torņa remontdarbus,  būtu iespējams jau nākamajā dabas rezervāta apmeklējuma sezonā, t.i., no  2023. gada 1. jūnija nodrošināt objekta pieejamību visiem interesentiem DAP darbinieka pavadībā.

 

 • Šlīteres bākas divu stāvu remonts
  • Izmantojot pieejamos līdzekļus, Šlīteres bākā tiek veikti iekštelpu remonti, kā rezultātā vienā gadā tiek izremontēts viens stāvs. Vēl neizremontēti ir divi stāvi. 2023. gadā Šlīteres NP svinēs 100 gadu jubileju, un uz šo brīdi atlikušo divu neizremontēto stāvu remonta pabeigšanas rezultātā bāka kā viens no galvenajiem Šlīteres NP simboliem būs apmeklētājiem atvērta pilnībā izremontēta. Izremontētajos stāvos tiks izvietotas Slīteres NP veltītas fotoizstādes.

 

 • DAP dabas izglītības centru pilnveidošana
  • Virtuālās realitātes briļļu iegāde 
   • DAP četru dabas izglītības centru aprīkošanai un dabas izglītības nodarbību pilnveidei, iekļaujot modernās tehnoloģijas, kas ir mūsdienīgs risinājums, gan uzmanības noturēšanai, gan padziļinātas intereses raisīšanai jauniešos par runātajām tēmām.  DAP jau procesā ir licences (uz 3 gadiem) iegāde, kas dos iespēju izmantot plašu saturu latviešu valodā, ļaujot sīkāk izzināt dabas un vides tēmas, ģeoloģiju u.c. tēmas, kas saturiski papildina jau dabas centros piedāvāto informāciju. VR brilles kopā ar licenci ļauj izmantot jau izstrādātus un aprobētus virtuālās un papildinātās realitātes mācību materiālus, kā arī radīt savu unikālo saturu - 360 grādu panorāmas, izglītojošas spēles, virtuālās ekspedīcijas vietās, kur nevar vai nedrīkst atrasties u.c. 
  • Līgatnes dabas taku (LDT) dabas izglītības funkciju pilnveidošana
   • Āra nojume ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - projekta ietvaros tiks iepirkta gatava koka konstrukcijas nojume (aptuveni 3x6 m izmērā), kas kalpos kā  telpa interaktīvās ekspozīcijas “Mana adrese: Mežs” iekārtošanai āra apstākļos, apmeklētājiem viegli piekļūstamā vietā un atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām. Nojume tiks iekārtota atbilstoši savvaļas dzīvnieku tematikai. Tajā tiks izvietoti dažādi izglītojoši interaktīvi eksponāti par Latvijas savvaļas dzīvniekiem, tostarp vairākām sugām, kas iekļautas MK noteikumos 396 (14.11.2000) "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu", kā arī  ES biotopu direktīvas (92/43/EEC) un/vai ES Putnu direktīvas (2009/147/EK) pielikumos, šo dzīvnieku dzīvi savvaļā, atšķirībām starp sugām un pazīmēm, pēc kurām tās dabā atpazīt. Šie eksponāti ir "aptaustāms" stends par savvaļas dzīvnieku kažoku atšķirībām, ar roku darbināmas iekārtas dzīvnieku izdoto skaņu un saucienu demonstrēšanai un apgūšanai, kā arī citi interaktīvi objekti.
   • Izglītojošie stendi āra ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - desmit āra apstākļiem paredzētu stendu druka par Latvijas savvaļas dzīvnieku sugām, kas tiks izvietoti ārā ekspozīcijā “Mana adrese: Mežs”.
   • Automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem projektēšana - esošā stāvlaukuma pie Informācijas centra “Līgatnes dabas takas“ pārprojektēšana, atbilstoši 2021. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" un Latvijas valsts standartam LVS 190-7:2002 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, kā arī vides pieejamības vadlīnijām. Lai uzlabotu apmeklētāju un citu satiksmes dalībnieku drošību, jāveic atdalošās drošības salas izbūve vai norobežojošo stabiņu uzstādīšana stāvlaukuma atdalīšanai no pašvaldības autoceļa Lieltītmaņi-Upesmuižnieki, kā arī stāvlaukums jāaprīko ar elektroauto uzlādes stacijām un paceļamām barjerām atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām.
  • Sīkā inventāra iegāde, lai pilnveidotu savvaļas sugu turēšanas vietas un tirdzniecības vietu kontroli, pilnveidojot CITES jomas uzraudzību
   • Paredzēts iegādāties termometru mitruma līmeņa mērījumiem rāpuļu  labturības prasību novērtēšanai, kontroles norises fiksēšanai un 2 kameras Police Body Camera S-EYE 2.
     

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pasākuma mērķis ir Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana (āra ekspozīcijas, stendi u.c.).

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remontarbu veikšana. Pakāpienu dēļu, platformu grīdas dēļu, kāpņu un platformu margu nomaiņa, kontrastējoša krāsojuma uz laiduma pirmajiem un pēdējiem pakāpieniem izveide, torņa koka iekšējās un ārējās apdares atjaunošana, krāsošana, papildu pakāpiena ierīkošana starplaukumu laidā starp starplaukuma grīdu un pirmo pakāpienu, stiklu montāža torņa loga rūtī, nokārušos griestu dēļu nostiprināšana, atpakaļmontāža un galda nostiprināšana pie grīdas, apstrāde.
 • Šlīteres bākas divu stāvu remonts. Katrā no diviem stāviem pamatā paredzēts veikt sienu apstrādi - krāsošanu, griestu paneļu balsināšanu-krāsošanu, elektroinstalācijas nomaiņu, iekštelpas interjera elementu pārkrāsošanu, saglabājot esošos uzrakstus un  apgaismojuma uzstādīšanu.
 • DAP dabas izglītības centru pilnveidošana
  • Virtuālās realitātes briļļu iegāde -  2 komplekti, katrā komplektā 8 brilles, tādējādi nodrošinot katru DAP izglītības centru ar 4 briļļu komplektu.
  • LDT dabas izglītības funkciju pilnveidošana:
   • Āra nojume ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - tiks iepirkta gatava koka konstrukcijas nojume/lapene, 3x6m, kas kalpos kā telpa interaktīvās ekspozīcijas “Mana adrese: Mežs” izveidei āra apstākļos.
   • Izglītojošie stendi āra ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - tiks nodrukāti desmit āra apstākļiem paredzēti stendi par Latvijas savvaļas dzīvnieku sugām, kas tiks izvietoti ārā ekspozīcijā “Mana adrese: Mežs”.
   • Automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem projektēšana - tiks īstenota esošā stāvlaukuma pie Informācijas centra “Līgatnes dabas takas“ pārprojektēšana. 
 • Savvaļas sugu tirdzniecības un turēšanas vietu kontroles pilnveide, iegādājoties tehnisko aprīkojumu gan rāpuļu labturības prasību novērtēšanai, gan kontroles norises fiksēšanai. Nepieciešamais aprīkojums ietver rāpuļu labturības prasību novērtēšanas kontrolei nepieciešamā termometra iegādi un 2 kameru Police Body Camera S-EYE iegādi.
  .

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts;
 • Šlīteres bākas divu stāvu remonts;
 • DAP dabas izglītības centru pilnveidošana:
  • Virtuālās realitātes briļļu iegāde;
  • LDT dabas izglītības funkciju pilnveidošana;
   • Āra nojumes iegāde ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs”;
   • Izglītojošo stendu izveide āra ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs”;
   • Automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem projektēšana;
 • Savvaļas sugu tirdzniecības un turēšanas vietu kontroles pilnveide, iegādājoties tehnisko aprīkojumu gan rāpuļu labturības prasību novērtēšanai, gan kontroles norises fiksēšanai.

 

» SASNIEGTIE REZULTĀTI

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/124/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 3 mēneši (01/10/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 57 165 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dace Šēnberga

Projektu vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
dace.senberga [at] daba.gov.lv