Statuss:
Noslēdzies
Audio sistēma

Jauna video/audio aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vajadzībām, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto konferenču, sanāksmju, darba grupu un dažādu apmācību organizēšanas iespējas.

attels

Video/audio aprīkojuma iegāde kvalitatīvai un efektīvai attālinātu konferenču nodrošināšanai

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

» JOMAS

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas - tīkla modernizācija un digitalizācija

» PROJEKTA MĒRĶI

Pasākuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto sanāksmju, mācību, darba grupu un konferenču organizēšanas iespēju, aprīkojot DAP centrālo konferenču zāli ar modernu video un audio aprīkojumu.

Esošā tehnika ir fiziski un morāli novecojusi, nav tehniski savietojama ar  datortehniku un datu pārraides risinājumiem, tai vairs netiek nodrošināts ražotāja atbalsts.

DAP struktūrvienības ir izvietotas visā Latvijas teritorijā, un adekvāts video/audio aprīkojums, kas nodrošina kvalitatīvu attālinātu sanāksmju iespējas plašākai auditorijai, ne tikai pāris cilvēkiem, ir būtiski svarīga nepieciešamība laikā, kad ikdienā gan pandēmijas izraisītu piespiedu apstākļu dēļ, gan vispārējas virzības uz daļēji attālināta darba organizāciju, aktualizējas nepieciešamība pēc adekvāta materiāltehniskā nodrošinājuma. Turklāt DAP komunikācija neaprobežojas tikai ar Latvijas teritoriju – moderns, laikmetam atbilstošs tehniskais aprīkojums nepieciešams arī sadarbībai ar ārvalstu partneriem.

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Tirgus izpēte /cenu aptaujas veikšana video/audio aprīkojuma iekārtas iegādei.

 • Video/audio aprīkojuma iekārtas piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana DAP lielākajā centrālajā konferenču zālē.

 • Video/audio aprīkojuma iekārtas lietotāju - DAP darbinieku – apmācība.

   

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Pasākuma īstenošanas rezultātā  DAP centrālā konferenču zālē būs uzstādīts un gatavs lietošanai jauns video/audio aprīkojums, un DAP darbinieki būs apmācīti, kā ar jauno iekārtu rīkoties.

Konferenču aprīkojumam ir liela nozīme konferencēs, diskusijās, sanāksmēs un prezentācijās – lai tās varētu uzsākt laikā un noritētu kvalitatīvi un efektīvi bez tehniskiem pārrāvumiem. Jaunais video/audio aprīkojums būs adekvāts tehniskais risinājums kvalitatīva attēla un skaņas tveršanas un pārraides nodrošināšanai. Konferenču, semināru, sanāksmju un citu pasākumu audio-vizuālai nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā – kā tehniskā aprīkojuma komponente audio-vizuālā materiāla translēšanai tiešsaistē atbilstošā kvalitātē, integrētā projekta u.c. projektu veiksmīgai ieviešanai, attālinātās komunikācijas nodrošināšanai, lai sasniegtu iespējami plašu auditoriju.

Kvalitatīva audio skaņa starp attālinātas sanāksmes dalībniekiem un vizuāla komunikācija, kad iespējams parādīt ne tikai attālināti visu sanāksmes kopskatu, bet pietuvināti arī katru runātāju individuāli un tādējādi pastiprina klātienes sajūtu, ir būtisks priekšnoteikums savstarpējā saziņā un sapratnē - tikt pareizi sadzirdētiem, uztvertiem, rezultātā nonākot pie vienotiem lēmumiem, savstarpēji saskaņotas vienošanās par turpmākām darbībām.

Projekta īstenošanas rezultāti pilnībā atbilst Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktajai vīzijai: “Izveidota labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā un attīstītās sabiedrības spējās savu labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot efektīvi, pielietojot digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī attīstot radošo potenciālu.”.

 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/60/2021
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2,5 mēneši (18/10/2021-30/12/2021)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 20 359 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Sigulda, DAP centrālā administrācija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Aldis Ceriņš

Vecākais referents - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
aldis.cerins [at] daba.gov.lv