Statuss:
Noslēdzies
darbieki lauka mācībās

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

attels

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMAS

 IKT/ĢIS - informācijas tehnoloģijas / institūciju veiktspējas paaugstināšana / kontroles sistēmas pilnveide
 Apmācību un pieredzes apmaiņu nodrošināšana vides aizsardzības prasību kontrolējošo iestāžu darbiniekiem.

 

» ĪSS APRAKSTS

Apmācību ietvaros tikts celts gan darbinieku zināšanu līmenis, gan nodrošināta metodiskā vadība un darbinieku kalibrācija - t.i., tiks nodrošināta vienveidīga lēmumu pieņemšana un līdzvērtīgs zināšanu, kompetenču un prasmju līmenis visu struktūrvienību darbiniekiem. Tas būtiski veicinās DAP sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos.

Pasākuma īstenošana kalpos kā būtisks risinājums 2021. gada sākumā DAP paredzamajai lielajai kadru mainībai, daļai speciālistu pārtraucot darba attiecības vai pārejot strādāt uz projektiem, līdz ar to vitāli nepieciešams arī nodrošināt no jauna darbā pieņemto darbinieku apmācību.

 

» PROJEKTA MĒRĶI

Pasākuma īstenošanas mērķis ir celt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieku kvalifikāciju, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Pasākuma veiksmīgas īstenošanas galvenie uzdevumi ietver apmācību organizēšanu par šādām mācību tēmām:

 • Dabas izglītības centru (DIC) speciālistu apmācības, lai pilnveidotu dabas izglītības procesus;
 • Valsts vides inspektoru apmācības un vienotas pieejas ieviešana, piemērojot Administratīvās atbildības likumu (teorētiskās pamatzināšanas par jaunā likuma ieviešanu iestādē, likuma praktiskais pielietojums DAP - maksimāli pietuvināts DAP specifikai, ar iestādei pielāgotām procesu shēmām un dokumentu paraugiem, APAS sistēmas pielietojums, darbības iespējas);
 • Inspektoru un ekspertu apmācība sugu un biotopu aizsardzības jomā (sugu un biotopu atpazīšana, aktualitātes sugu un biotopu apsaimniekošanā, sugu aizsardzības plānu praktiskā pielietošana, mācības dendroloģijā/kokkopībā - ar akcentu uz koku stāvokļa un bīstamības novērtēšanu);
 • GPS kursi - jauno darbinieku apmācība GPS un GIS sistēmu lietošanā;
 • Komunikācijas prasmju pilnveide, attālinātas saziņas un zināšanu apguves pilnveidošana, stresa menedžments un profesionālā izdegšana;
 • Nepieciešamo iemaņu pilnveide saimniecisko darbu veikšanai un drošības prasību ievērošanai (Zāģu, trimeru lietošanas un darba drošības jautājumu apmācības darbiniekiem, kuri piedalās “Daru labu dabai” organizēšanā, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības tiem, kuri darba pienākumu ietvaros piedalās publisku pasākumu organizēšanā dabā).

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Noorganizētas apmācības 120 darbiniekiem:

 • Dabas izglītības centru (DIC) speciālistu apmācības “Pedagoģiskie pamati” (t.sk. darbiniekiem no Nacionālā Botāniskā dārza un Latvijas Nacionālā Dabas muzeja);
 • Valsts vides inspektoru apmācība un vienotas pieejas ieviešana, piemērojot Administratīvās atbildības likumu;
 • Inspektoru un ekspertu apmācība sugu un biotopu aizsardzības jomā;
 • GIS un GPS lietošanas kursi;
 • Komunikācijas prasmju pilnveide un attālinātas saziņas un zināšanu apguves pilnveidošana, stresa menedžments un profesionālā izdegšana (t.s. darbiniekiem no Nacionālā Botāniskā dārza un Latvijas Nacionālā Dabas muzeja);
 • Nepieciešamo iemaņu pilnveide saimniecisko darbu veikšanai un drošības prasību ievērošanai.

.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/216/2020
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 11 mēneši (01.02.2021.-30.12.2021.)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 52 882 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Visa Latvija

Dabas aizsardzības pārvalde

KONTAKTINFORMĀCIJA

Irēna Pučkina

Vecākā eksperte - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
irena.puckina [at] daba.gov.lv