Statuss:
Noslēdzies
Meža kamera

Efektīva īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzības noddrošināšana, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.

Zivju fonda logo

Valsts Zivju fonds

Efektīva un mūsdienīga īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

» JOMA

Ūdeņu aizsardzība, zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Projekta galvenais uzdevums ir paaugstināt valsts vides inspektoru darbības efektivitāti, nodrošinot inspektorus ar profesionālu un mūsdienu laikmeta prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

Valsts vides inspektoru darba efektivitāti būtiski ietekmē darba veikšanai nepieciešamā aprīkojuma kvalitāte. Iestādes rīcībā esošais cilvēkresursu un mūsdienīgas tehnikas daudzums ir nepietiekams, lai nodrošinātu efektīvu inspektoru darbu visā valsts teritorijā. Lai nodrošinātu ūdenstilpju un ūdensteču pārraudzību un kontroli, it sevišķi ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamu zivju sugu - lašu Salmo salar, taimiņu Salmo trutta, upes nēģu Lampetra fluviatilis, sīgu Coregonus lavaretus un repšu Coregonus albula - nārsta vietu kontroli, nepieciešams mūsdienīgs aprīkojums. Kontroles darba veikšana kļūst aizvien komplicētāka, jo arī pārkāpējiem ir iespēja iegādāties jaunākās paaudzes ierīces, kas tiem palīdz izvairīties no atbildības par nelikumīgām rīcībām. Meža kameru iegāde ļaus gan taktiski plānot kontroles darbus, gan operatīvi rīkoties reidu laikā.

Meža kameras paredzēts izvietot pie iespējamām nelikumīgas zvejas vietām ar mērķi iegūtu informāciju un reaģēt uz normatīvo aktu pārkāpumiem zivju aizsardzības jomā. Ar esošo meža kameru palīdzību inspektori ir atklājuši vairākus pārkāpumus zivju aizsardzības jomā, kas plaši ir izskanējuši medijos. Tomēr pirms vairākiem gadiem iegādātās meža kameras ir nolietojušās un nefunkcionē pilnvērtīgi, jo lielāko daļu tās atrodas dabā dažādos klimatiskajos apstākļos. Tā kā tehnoloģijas attīstās, nepieciešams kameras nomainīt ar modernākām. Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Zvejniecības likumā ir vairākkārtīgi palielinājies uzraugāmo ūdenstilpju un ūdensteču skaits, ar meža kamerām iespējams risināt jau tā trūkstošo inspektoru kapacitāti. Iegādājoties eholoti ar sānskatiem, būs iespēja maksimāli efektivizēt kontroles darbu lielajos ezeros un upēs, nodrošinot nelegālo zvejas rīku operatīvu fiksēšanu. Būs iespējams arī iegūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas un grunts blīvumu un veidot ezeru kartes. Tas ļaus uzkrāt un analizēt datus par ezeriem, to ekoloģiju, t.sk. zivju resursiem.

» PLĀNOTIE REZULTĀTII

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādātas desmit jaunākās paaudzes meža kameras ar saules paneļiem un divas eholotes ar sānskatiem.

Iegādātais inventārs palīdzēs nodrošināt efektīvāku ūdens bioloģisko resursu kontroli, kā rezultātā palielināsies ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju dabiskā populācija. Tiks kāpināta DAP valsts vides inspektoru reidu efektivitāte.

Dabas aizsardzības pārvalde

 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 11
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 01/12/2020-31/12/2020)
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Valsts Zivju fonds (VZF)
  • Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 8 594 EUR finansējums no VZF un 1 518 EUR finansējums no DAP
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latgales un Vidzemes reģions

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv