Statuss:
Īstenošanā
Zivis

Piekļūstamības un attālas novērošanas iespēju uzlabošana sekmē zivju resursu aizsardzības pasākumus, mazina potenciālo pārkāpumu iespējas, palīdz gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.

Zivju fonda logo

Efektīva zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

» JOMA
Ūdeņu aizsardzība, zivju resursu aizsardzības pasākumi

» PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas. Pilnveidot un paplašināt zivju resursu aizsardzības pasākumu iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Nodrošināt valsts vides inspektoriem fiziskas pieejamības un attālas novērošanas iespējas citādi grūti pieejamās vietās un apstākļos, tādējādi ierobežojot potenciālo pārkāpumu iespējas, kā arī gūstot vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) inspektorus ar darbam nepieciešamo inventāru un tehnoloģijām:

 • DAP Latgales administrācijas vajadzībām iegādāties sniega motociklu ar četru taktu dzinēju, kas ir ļoti kluss, un to darbinot, izmešu daudzums ir minimāls, kā arī dronu (ar termokameru), kas ļaus efektīvāk cīnīties ar zemūdens medniekiem Rāznas ezerā -  ar termokameru aprīkotais drons no augšas ļaus veikt video vai fotofiksāciju, kas kalpos kā pamatots pierādījums nelegālu zemūdens medību gadījumos;
 • DAP Pierīgas administrācijai iegādājoties termokameru attālinātai novērošanai un izturīgu vieglmetāla motorlaivu ar pēc iespējas mazu iegrimi, tādējādi nodrošinot piekļuvi seklām ūdenstilpēm ar lielu aizaugumu vasaras sezonā, kā arī aizsargājot no neredzamiem lieliem akmeņiem un nogrimušiem kokiem;
 • DAP Vidzemes administrācijai  iegādājoties vieglas, ērti manevrējamas laivas ar mazu iegrimi, klusu dronu un termokameras attālinātai novērošanai, kas radīs iespēju operatīvi aizturēt personas, kas nodarbojas ar nelikumīgām zemūdens medībām, kā arī palīdzēs veikt aktuālās situācijas apsekojumus citādi grūti sasniedzamās teritorijās.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekta īstenošanas rezultātā Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales, Vidzemes un Pierīgas reģionu inspektoru darbības efektivitātes paaugstināšanai tiks iegādāts nepieciešamais inventārs - sniega motocikls, alumīnija laiva, 3 kanoe laivas, 2 droni (t.sk. 1 ar termokameru) un 4 termokameras, tādējādi radot apstākļus valsts vides inspektoru darbības efektivitātes un kvalitātes celšanai.

Pateicoties inventāra iegādei, tiks paplašināts apsekojamo teritoriju kontroles iespēju diapazons un skatupunkti, piekļuves iespējas citādi grūti sasniedzamām teritorijām (aizsalušiem, apsnigušiem ezeriem, seklām ūdenstecēm un ūdenstilpēm u.c.), tādējādi būtiski kāpinot veicamo darba efektivitāti un ceļot kvalitāti. Tas kopumā ļaus vēl vairāk ierobežot potenciālo pārkāpumu iespējas, kā arī gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli. Īpaši svarīgi tas tādēļ, ka pēdējos gados aktīvi ir zemūdens mednieki, kas specializējušies tieši īpaši aizsargājamo zivju nelikumīgā ieguvē.

 

 • IDENTIFIKĀCIJAS
  • Nr. 1.29
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS     
  • 01/05/2021 – 30/12/2021
 • FINANSĒJUMA AVOTS     
  • Valsts Zivju fonds (VZF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS     
  • 28 757,30 EUR finansējums no VZF un 9 518,00 EUR finansējums no DAP
 • ĪSTENOŠANAS VIETA     
  • Ūdenstilpes un ūdensteces īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Latgales, Pierīgas un Vidzemes reģionos.

 

Dabas aizsardzības pārvalde

Anda Zeize

Reģionālās administrācijas direktore - Rēzeknes birojs, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
anda.zeize [at] daba.gov.lv