Statuss:
Noslēdzies
CITES dalībvalstu 19. konferences logo

Dalība CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām dalībvalstu 19. konferencē (Cop19) un pirms un pēc Cop19 notiekošajās CITES pastāvīgās  komisijas sanāksmēs 13.-26.11.2022., Panamā, Panamas pilsētā.

attels

Latvijas dalība CITES dalībvalstu 19. konferencē (CoP 19) Panamā 2022. gada novembrī

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

» JOMAS

SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBA - starptautisko tirdzniecības ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem novēršana, sugu saglabāšanas pasākumi.

» ĪSS APRAKSTS

Pasākums ietver divu DAP pārstāvju kā Latvijas delegācijas dalību CITES Cop19, piedaloties plenārsēdēs, ES dalībvalstu koordinācijas sanāksmēs un CITES patstāvīgās komitejas sanāksmē, un balsojumu par izskatāmajiem jautājumiem atbilstoši kopējai ES valstu pozīcijai. Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ir parakstījušas 184 Puses, tai skaitā Latvija. No ES valstu puses tiek arī iesniegti priekšlikumi, par kuriem vienojušās ES valstis, tāpat kā par pozīciju attiecībā uz citu valstu iesniegtajiem priekšlikumiem, bet katra valsts balso atsevišķi. Nepiedaloties CITES Cop19, Latvija neizpilda starptautiskās saistības gan pret Konveciju, gan ES valstu kopējiem lēmumiem. Dalībvalstu konference ir CITES galvenā lēmējinstitūcija. Novembrī pieņemtie lēmumi veidos starptautiskās savvaļas dzīvnieku tirdzniecības un saglabāšanas nākotni. CITES dalībvalstu konference notiek reizi trīs gados. Konferences laikā, izskatot vairākus desmitus darba kārtības jautājumus, 184 konvencijas dalībvalstis vienojas par pasākumiem, kā novērst apdraudēto sugu neilgstpējīgu un nelegālu tirdzniecību, kā arī konferences laikā balstoties uz aktuālākajiem zinātniskajiem un tirdzniecības datiem tiks izskatīti 52 priekšlikumi par jaunu sugu iekļaušanu konvencijas pielikumos vai šo sugu tirdzniecības nosacījumu maiņu. Eiropas Savienībā konferences laikā pieņemtie lēmumi stāsies spēkā tiklīdz būs iestrādāti savienības likumdošanā, bet ne vēlāk kā 90 dienas pēc konferences noslēguma. ES ietvaros ir noteikta kopēja pozīcija, taču EK vai precizējošā valsts bez deleģējuma nevar balsot citu ES valstu vietā. Līdz ar to nepieciešama Latvijas pārstāvju dalība, lai būtu iespējams veicināt ES kopējās pozīcijas apstiprināšanu.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi un paust Latvijas viedokļus un nostāju aktuālajos CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām jautājumos.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Nodrošināt un īstenot divu DAP pārstāvju kā Latvijas delegācijas dalību CITES CoP19 konferencē, t.sk. plenārsēdēs, ES dalībvalstu koordinācijas sanāksmēs un Patstāvīgās CITES komitejas sanāksmēs.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Notikusi divu Latvijas pārstāvju - DAP darbinieku dalība CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām 19. dalībvalstu konferencē Panamā, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs savvaļas sugu tirdzniecību un komerciālu izmantošanu visā pasaulē.

 

» SASNIEGTIE REZULTĀTI

Dalībvalstu konferencē piedalījās apmēram 2500 cilvēku no vairāk nekā 170 valstīm. Dalībvalstu konferencē lielākā daļa lēmumu tika pieņemti vienbalsīgi, tomēr attiecībā uz vairākiem lēmumiem tika veidotas darba grupas, kā arī notika lēmumu pieņemšana balsojot, piemēram, attiecībā uz dažādu tropu koksnes sugu un haizivju sugu iekļaušanu CITES konvencijas pielikumos, paredzot turpmāk regulēt šo sugu tirdzniecību. Latvija kā ES dalībvalsts attiecībā uz CITES Dalībvalstu konferencē izskatāmajiem jautājumiem nostāju pauda vienotā blokā ar 27 ES dalībvalstīm.

Eiropas Savienībā konferences laikā pieņemtie lēmumi stāsies spēkā tiklīdz būs iestrādāti ES likumdošanā par savvaļas sugu tirdzniecību, bet ne vēlāk kā 90 dienas pēc konferences noslēguma.
 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/118/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2 nedēļas (12/11/2022 - 26/11/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 6 541 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Panama
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Gita Strode

Departamenta direktore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
gita.strode [at] daba.gov.lv