Statuss:
Noslēdzies

Programmas LIFE Nature & Biodiversity projekts

Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā

Conservation of wetlands in Kemeri National Park

LIFE02 NAT/LV/008496

 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMAS

dabas aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, attīstības plānošana, tūrisms, zemes atjaunošana, zemes iegāde, apsaimniekošanas plānošana, ūdens resursu apsaimniekošana, vides izglītība, lauksaimniecības ietekme uz vidi, rekreācijas ietekme uz vidi, meža ekosistēma, zālāju ekosistēma, zemes izmantošanas plānošana, ainavu aizsardzības politika, sabiedrības informēšanas kampaņa

ĪSS APRAKSTS

Lai saglabātu un izkoptu Ķemeru nacionālā parka izcilās dabas vērtības, ir jāiegulda daudz darba un investīciju. Laikā no 2002. gada rudens līdz 2006. gada beigām Ķemeru nacionālā parka administrācija īstenoja Eiropas Savienības Life programmas finansētu projektu "Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā", LIFE2002NAT/LV/8496. Projekta mērķa teritorija aizņēma aptuveni pusi no nacionālā parka - 19 500 ha. Projekta teritorijā atrodas lielas Bernes konvencijā un ES Putnu un Biotopu direktīvās minētu sugu populācijas, piemēram, Crex crexAquila pomarina, Porzana porzana, Cypripedium calceolus, Lynx lynx, Canis lupus utt. 2000-2001. gados ar Dānijas Vides aizsardzības aģentūras atbalstu parkam tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Ir nepieciešama šī plāna ieviešana. LIFE projekts ir pirmais solis ceļā uz apsaimniekošanas plāna ieviešanu. Projekta rezultātā paredzēts ieviest specifiskus, modernus dabas apsaimniekošanas paņēmienus, ar kuru palīdzību saglabāt parka mitrzemju bioloģisko vērtību.

PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt Eiropas nozīmes biotopu un sugu ilgtermiņa aizsardzību, īstenojot dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus. Nozīmīga projekta sastāvdaļa ir sabiedrības līdzdalības veicināšana.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

1) Tiks atjaunots dabiskais hidroloģiskais režīms augstajā purvā (purva platība - 4635 ha). Pašlaik šo biotopu negatīvi ietekmē meliorācijas sistēmas;
2) Privāto zemju iepirkšana (163,2 ha pļavu ieskaitot Crex crex and Aquila pomarina barošanai un ligzdošanai piemērotus biotopus) lai nodrošinātu visvērtīgāko biotopu aizsardzību un lai varētu veikt speciālus dabas teritoriju apsaimniekošanas pasākumus;
3) Dabisko palieņu pļavu atjaunošana 105 ha platībā gar Slampi;
4) Krūmāju un niedrāja iznīdēšana kalcifīlajās pļavās (1 ha) un pļavās (311 ha), lai saglabātu ES, reģionālas un nacionālas nozīmes putnu sugu (piem. Crex crex) dzīvei piemērotus pļavu biotopus;
5) Aktīvi apsaimniekošanas pasākumi lai saglabātu putnu kolonijas Ramsāres vietā - Kaņierī.

REZULTĀTI

Tiks saglabāts esošais augstais bioloģiskās daudzveidības līmenis. Tiks izveidots pašuzturošs biotopu apsaimniekošanas modelis. Tādējādi ilgtermiņā tiks nodrošināta vairāku aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanās.

PROJEKTA DOKUMENTI

ĪSTENOTĀJI

 • VADOŠAIS PARTNERIS
 • Ķemeru nacionālā parka administrācija
 • SADARBĪBAS PARTNERI
 • Vides ministrija
 • Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Pasaules dabas fonds Latvija

PAMATDATI

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
 • LIFE02 NAT/LV/008496
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
 • 2002.gada 1.septembris – 2006.gada 31.decembris
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
 • 1 925 468 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
 • 75% finansē Eiropas Savienības LIFE Nature & Biodiversity programma
 • LĪDZFINANSĒJUMS
 • 25% līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneris Pasaules dabas fonds Latvija.
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
 • Ķemeru nacionālais parks

PUBLIKĀCIJAS