Statuss:
Noslēdzies
attels

Attīstīt Līgatnes dabas taku dzīvnieku un ainavu vērošanas piedāvājumu, papildinot un pilnveidojot izziņas interaktīvās iespējas, veicinot pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.

Līgatnes dabas taku dabas vērtību un vietas raksturojošo identitāšu attīstīšana

Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/115/2020

 

» JOMA

Sabiedrības izpratnes veicināšana par aktuālajiem jautājumiem bioloģiskās daudzveidības, dabas saglabāšanas un klimata jautājumos.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt dabas vērošanas, iepazīšanas un sajušanas kustību Latvijā, izmantojot Līgatnes dabas takas kā instrumentu šī mērķa īstenošanai. Projekta apakšmērķis ir turpināt Līgatnes dabas taku attīstību dabas izglītības centra virzienā, nodrošinot to, ka takās iespējams ne tikai vērot dzīvniekus, augus un ainavas, bet arī izglītoties un veidot izpratni par takās sastopamajām faunas, floras un ainaviskajām vērtībām.  Pamodināt apmeklētājos interesi par bioloģisko daudzveidību, sniedzot mūsdienīgu, interesantu un atmiņā paliekošu informāciju. Veicināt Līgatnes dabas taku pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Izvirzītā mērķa sasniegšanai Dabas aizsardzības pārvalde ir paredzējusi atjaunot botānikas takas maršrutu no auto stāvlaukuma līdz Gaujai 1,5 km kopgarumā, takā izvietojot augu un ar tiem saistītu tēmu iepazīšanas stacijas ar interaktīviem elementiem - "Fotosintēzes telpa". Botānikas taka ir interaktīvs maršruts kājāmgājējiem, kuru ejot iespējams iepazīt un sajust Līgatnes dabas takas no citas puses - iepazīstoties ar tajās sastopamajām augu valsts vērtībām.Maršrutu ir plānots veidot kā viegli uztveramu enciklopēdiju, pārdomāti tajā izveidojot informācijas stacijas, kurās tiek apskatītas vairākas tēmas - dabas takās sastopamā fauna un biotopi, biotopu un atsevišķu augu nozīme cilvēka dzīvē, ainava un tajā esošie augi kā kultūras mantojums un tā saglabāšanas nozīme, cilvēka mijiedarbība ar dabu vēsturiski un mūsdienās, augi kā dzīvības avots un augu simbolika cilvēka ikdienā, piemēram, augi kā mīlestības vēstneši. Piesaistot pieredzējušu dabas, bioloģijas, kultūras pētniekus, plānots bagātināt pastaigu maršrutus ar interesantu un aizraujošu informāciju par takā sastopamajām vērtībām. Informāciju plānots izvietot aptuveni 15 īpaši izvēlētos punktos gar pastaigu takas, interaktīvās stacijās t.sk vides objektu "Fotosintēzes telpa", kas paredzēts uzstādīt pie apmeklētāja centra atpūtas zonā. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, papildināt stacijas ar QR kodiem, kas aizved uz plašāku informāciju, kas pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē.            

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Līdz 31.12.2020 Līgatnes dabas taku teritorijā apzinātas, apkopotas dabas vērtības, piesaistot Latvijas vadošos speciālistus, sagatavoti apraksti ar interesantu un aizraujošu informāciju par plānotajā maršrutā sastopamajām vērtībām. Realizēta daļa no Līgatnes DT stratēģiskajiem mērķiem atjaunot pirms 40 gadiem radītā Līgatnes mācību un atpūtas parka "Botānikas taka" - izveidots botānikas takas maršruts no auto stāvlaukuma līdz Gaujai 1,5 km kopgarumā, takā izvietojot augu un ar tiem saistītu tēmu iepazīšanas stacijas ar interaktīviem elementiem. Pie apmeklētāja centra atpūtas zonā izveidots un uzstādīts vides objekts "Fotosintēzes telpa", tādējādi pilnveidojot Līgatnes DT pakalpojumu klāstu, radot telpu sabiedrības vides apziņas celšanai, mudinot izzināt, iepazīt un izprast augu nozīmi cilvēka dzīvē.Teritorijā izvietotas informācijas iegūšanas stacijas ar QR kodiem, kas aizved uz plašāku informāciju, kas pieejama DAP interneta vietnē, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par Līgatnes DT apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām, nodrošinot interesantu, mūsdienīgu un vērtīgu informāciju.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/115/2020
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 3 mēneši (01.10.2020.-31.12.2020.)
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 10 497  EUR finansējums no LVAF
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvijas teritorija

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150. E-pasts: pasts@daba.gov.lv Mājas lapa: www.daba.gov.lv

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv