Statuss:
Noslēdzies
Mežs

Projektā tika veikta meža inventarizācija, pildot valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu. Tā kalpos par pamatu tālākai meža apsaimniekošanas plāna izstrādei un ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna sagatavošanai. 

Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža inventarizācija

Budžeta spakšprogramma “Nozares vides projekti”. Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

  » JOMA  

Meža inventarizācija kā priekšnoteikums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai un meža apsaimniekošanas plāna izstrādei.

  » PROJEKTA MĒRĶIS  

Projekts paredzēts kā finansējuma nodrošinājums meža inventarizācijas veikšanai, lai izpildītu valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu (Meža likuma 29.panta pirmā daļa), kas vienlaikus kalpo par pamatu meža apsaimniekošanas plāna izstrādei. Meža inventarizācijas veikšana nepieciešama arī lai sekmīgi īstenotu  „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”  pasākumus.

  » PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI  

 • Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), pamatojoties uz 14.11.2017. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr.NĪ/7/201,7.8/39/2017-P, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde), saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem apsaimnieko VARAM valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus, kuri nodoti Pārvaldes lietojumā. Tas galvenokārt ietver meža platību apsaimniekošanu Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas Nacionālajos parkos, kā arī Grīņu, Krustkalnu, Moricsalas un Teiču rezervātā.
 • Lai nodrošinātu Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī kvalitatīvu tās uzraudzību, atbilstoši Meža likuma (Likums) 29.pantam, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam (VMD), kā arī vismaz reizi 20 gados veic atkārtotu meža inventarizāciju, ar tai sekošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, kā arī dabas aizsardzības plānu izstrādi, individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādi un ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna sagatavošanu.
 • Atbilstoši Likuma  31 1.pantam, valsts meža apsaimniekošanai jānotiek saskaņā ar izstrādātu un attiecīgās institūcijas apstiprinātu meža apsaimniekošanas plānu. Meža apsaimniekošanas plāns ietver Dabas vērtību karti, kurā norāda objektus t.sk. īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus, dabas pieminekļus un citas eksperta atzinumā norādītās dabas vērtības.
 • Vienlaikus „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” ietvaros paredzēts, ka 2020.gada nogalē jāuzsāk projekts, kura ietvaros paredzēts veikt biotopu atjaunošanu. Projekta ietvaros nepieciešams atjaunot zālāju platības (parkveida zālāji vai vēsturiskās zālāju platības, kas šobrīd ir aizaugušas), kā arī veikt meža biotopu kvalitātes uzlabošanu, veidojot atvērumus vai nepieciešamās struktūras. Lai šos apsaimniekošanas pasākumus varētu veikt un saņemt nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus plānotās darbības īstenošanai, projekta praktisko aktivitāšu īstenošanas vietās ir jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai un meža apsaimniekošanas plānam.
 • Valsts meža dienests (25.01.2019. vēstule Nr.VMD1-10/75) informējis VARAM un Pārvaldi par VARAM meža īpašumos Meža likuma prasībām neatbilstošu meža inventarizācijas datu stāvokli, t.i., meža inventarizācija nav veikta vai tās termiņš ir beidzies, kā arī informējis par administratīvo atbildību, kura var tikt piemērota, ja līdz 2020.gada 1.janvārim VMD netiks iesniegti aktuālie meža inventarizācijas dati. 2018.gada ugunsbīstamā sezona raksturojama ar to, ka 83% (2341 ha) no kopējās uguns skartās meža platības atradās aizsargājamās teritorijās. VMD ir analizējis situāciju un meklējis risinājumus iespējām nākotnē samazināt ugunsbīstamības draudus. Viens no pamatiem preventīvo ugunsdrošības pasākumu veiksmīgai realizācijai ir aktuālas meža inventarizācijas informācijas uzturēšana.

      » PLĀNOTIE REZULTĀTI  

Līdz 31.12.2020. īstenota valsts meža inventarizācija un Valsts meža dienestā iesniegti rezultāti par 168 zemes vienībām 12 469 ha kopplatībā, ar tai sekošu valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/8/2020
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 8  mēneši (01.05.2020.-31.12.2020.)
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 100 000 EUR finansējums no LVAF
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvijas teritorija

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv