Statuss:
Noslēdzies
Gājēju laipa melnalkšņu dumbrājā

Baltijas jūras reģions var lepoties ar īpašām dabas vērtībām, tostarp, tādām, kam ir izšķiroša nozīme ne tikai šī reģiona, bet visas pasaules mērogā. Šo vērtību saglabāšanai ir izveidotas aizsargājamās dabas teritorijas. Lai nodrošinātu to aizsardzības un attīstības mērķu ievērošanu, vienlaikus veicinot šo teritoriju un apkārtējo reģionu ekonomikas izaugsmi, ir nepieciešams ilgtspējīgs dabas tūrisms. Daudzviet tas jau ir kļuvis par vienu no vietējās ekonomikas stūrakmeņiem.

Līdz šim šis ekonomiskais potenciāls, no vienas puses, ir bijis nepietiekami attīstīts, un tādēļ piedāvā visplašākās izaugsmes iespējas tūrismam, privātajai-publiskajai partnerībai un dabas aizsardzības attīstībai. Vienlaikus varētu izrādīties, ka esošie ekonomiskie rādītāji nav izvērtēti pietiekami rūpīgi, kā dēļ bieži rodas pārpratumiem pilnas diskusijas un aizspriedumi par dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu.

No otras puses, lai nodrošinātu patiesi ilgtspējīgu attīstību, uz vienlīdzības principiem balstītai komunikācijai un sadarbībai ir jānotiek pilnīgi visu iesaistīto pušu starpā, pārstāvot visus aizsargājamā dabas teritorijā iekļautos reģionus.

attels

Nacionālie parki un ieguvumi – sociālekonomiskā labuma veicināšana reģionos, ilgtspējīgi pārvaldot tajos esošās aizsargājamās dabas teritorijas

Parks & Benefits / Parki un ieguvumi

Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts

» JOMA

Dabas aizsardzība, ilgtspējīgs tūrisms, vides pieejamība, Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta, militārais kultūras mantojums, dabas izglītība

» PROJEKTA MĒRĶI

 • izveidot sertificētu aizsargājamo teritoriju tīklu,
 • likt pamatus tādam dabas tūrismam, kas izceltu tieši Baltijas jūras reģiona vērtības,
 • radīt jaunus, uzlabotus dabas tūrisma produktus, tostarp, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
 • veicināt izpratni par dabas aizsardzības pasākumu izdevīgumu politiskā līmenī.

» PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekts „Parki un ieguvumi” nodrošinās iespēju vairāk uzzināt par ilgtspējīga dabas tūrisma īstenošanas principiem Baltijas jūras reģionā. Gan dabas teritorijas, gan to apkārtējie reģioni tiks iepazīstināti ar šo principu ievērošanas priekšrocībām un nozīmi abu pušu izaugsmes un attīstības procesā.

Galvenais līdzeklis, lai nodrošinātu ilgtspējības principu ievērošanu, būs Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas ieviešana astoņās aizsargājamās teritorijās, tādējādi nodrošinot hartas virzību no Eiropas rietumiem un Vidusjūras apgabaliem arī uz Baltijas jūras reģionu. Hartas process, tāpat kā projekts „Parki un ieguvumi”, ietver pieļaujamās slodzes analīzi, apmeklētāju plūsmas regulēšanas standartu izstrādi, kvalitātes attīstību un, galvenais, nepārtrauktu sadarbību ar visām tūrismā iesaistītajām pusēm, apspriežot ilgtspējīga tūrisma principu ievērošanas izdevīgumu gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā.

 • VADOŠAIS PARTNERIS
  • Meklenburgas-Rietumpomerānijas Lauksaimniecības, vides un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija (Vācija)
 • SADARBĪBAS PARTNERI
  • Projektā iesaistītas NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes institūti - kopā 18 partneri.
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija ir viens no partneriem.
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 36 mēneši (2009.-2012. gada janvāris)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 2 686 660 EUR
 • ERAF LĪDZFINANSĒJUMS
  • 1 887 630 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Vācijas, Dānija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Norvēģija
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA