Statuss:
Noslēdzies
Teiču pļava

Ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūve ar mērķi nodrošināt aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) atbilstošu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.

attels

Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

» JOMAS

DABAS AIZSARDZĪBA - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, t.sk. sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi, lai sekmētu ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam mērķu sasniegšanu un Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktie pasākumis.

» ĪSS APRAKSTS

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts izbūvēt ceļa savienojumu pār Islienas upi vecā gājēju tiltiņa vietā. Jaunbūve nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi un iespēju veikt atbilstošus apsaimniekošanas pasākumus aizsargājamā zālāja biotopā “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.

Teiču dabas rezervāts izveidots 1982. gadā, lai aizsargātu Teiču purva mitrāju kompleksu, ar to saistīto putnu sugu, t. sk. daudzu reto un aizsargājamo sugu daudzveidību, vienlaikus nodrošinot mitrājiem raksturīgo augu sugu, biotopu un daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistenci. Tāpat Teiču dabas rezervāts ir uzskatāmas par dabas vērtību kodolteritoriju, kurā ir nepieciešams nodrošināt tādu apstākļu kopumu, kas ļauj uzturēt sugu ekoloģiskos koridorus, neveicinot noslēgtu populāciju veidošanos, vienlaikus veicinot bioloģiskās daudzveidības palielināšanos arī rezervātam piegulošajās teritorijās. Mindaugu pļavā, vairāk kā 12 ha platībā, ir reģistrēts biotops – “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410), kas kvalificējama arī kā piemērota dzīvotne aizsargājamajai tauriņu sugai – skabiosu pļavraibenis (Euphydryas aurinia). Mindaugu pļavas ir nozīmīgas arī putnu sugām, kas atkarīgas no zālājiem un šādu zālāju kā atklātu ainavu uzturēšana nodrošina ilgstošu putnu sugu eksistenci tajā. Saskaņā ar Ziņojuma Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtējums par 2013.–2018. gada periodu biotopa – Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs – kopējais aizsardzības stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs – slikts (U2). Mindaugu pļavas jau izsenis ir bijušas apsaimniekotas tā, lai to platība nesamazinātos. Vēsturiski tās tika noganītas, bet mainoties apstākļiem, pēdējo gadu laikā tās tika pļautas un nopļautā zāle savākta. Pašreizējā situācijā zālāja apsaimniekošanu, kas vienlaikus ir arī vairāku sugu dzīvotne, ir praktiski neiespējami turpināt, jo, lai nokļūtu uz šīm platībām, ir nepieciešams šķērsot Islienas upi. Zālājam piegulošo platību ar pārmitro augsnes apstākļu un bebru darbības ietekmē (bebru alas, uzpludinājumi) līdz šim esošos piekļuves ceļus vairs nav iespējams izmantot, lai līdz zālājam nokļūtu ar traktortehniku. Lai varētu turpināt atbilstošu Mindaugu pļavu apsaimniekošanu, nepieciešams veikt caurtekas būvniecību uz Islienas upes vecā gājēju tiltiņa (pašreiz sabrucis) vietā. Veicot caurtekas būvniecību, ilgstošā laika periodā tiks nodrošināta piekļuve Mindaugu pļavai, lai nodrošinātu tai atbilstošu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pasākuma mērķis ir nodrošināt aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) atbilstošu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā, veicot ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūvi.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Pasākuma uzdevums ir izbūvēt ceļu savienojumu pār Islienas upi vecā gājēju tiltiņa vietā. Ceļu savienojumu paredzēts izbūvēt ar grants segumu, ievietojot divas jaunas caurtekas Islienas upes šķērsošanai. Jaunizbūvējamai caurtekai paredzēts izmantot spirāliski vītas gofrētas metāla caurules “HelCor”, ar diametru 1800 mm.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izbūvēts ceļu savienojums pār Islienas upi, un tādējādi nodrošināta piekļuve aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) apsaimniekošanai Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.

 

» SASNIEGTIE REZULTĀTI

Informācija tiks publicēta pēc rezultātu sasniegšanas.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/29/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 62 237 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija - Teiču dabas rezervāts, Madonas novada Mētrienas pagasts
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Anda Zeize

Reģionālās administrācijas direktore - Rēzeknes birojs, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
anda.zeize [at] daba.gov.lv