Statuss:
Noslēdzies
Bridējputnu zīmējums

Projekta uzdevums ir veidot Baltijas jūras reģionu kā atraktīvu vietu dabas tūrismam. Projekta rīcības vērstas uz to, lai palielinātu apmeklētāju skaitu jau zināmos putnu vērošanas un dabas tūrisma galamērķos, kā arī attīstītu jaunas vietas, palielinot dabas tūrisma sezonas ilgumu un piekrastes reģiona ekonomiskās spējas.

Putnu spārni – dabas tūrisms lauku ilgtspējīgai attīstībai

Baltic Wings - nature tourism for sustainable rural economic development

The Central Baltic 2014-2020 Programme - EU cross-border cooperation programme

» JOMA

 • EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI - ekosistēmu pakalpojumi / piekrastes ekosistēmas
 • IZGLĪTĪBA UN TŪRISMS - ilgtspējīgs tūrisms / vides izglītība

» PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot kvalitatīvas dabas objektu un putnu vērošanas vietas Zviedrijā, Ālandu salās, Somijā un Latvijā (Kurzemes piekrastē) un veicināt savstarpējo sadarbību ilgtspējīgā dabas tūrisma attīstībā Centrālās Baltijas reģionā.

» UZDEVUMI

 • uzlabot dabas tūrisma vietu pieejamību, tostarp pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • balstoties projekta partneru sadarbībā, dabas objektu apmeklētājiem no visas pasaules piedāvāt apmeklēt dažādas ainavas, biotopus un iepazīt īpašas un aizsargājamas sugas;
 • iesaistot vietējos partnerus (uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus), attīstīt tūrisma pakalpojumus un jaunu darba vietu rašanos;
 • īstenot vietējo dabas gidu kapacitātes stiprināšanas pasākumus;
 • veidot saikni starp mazizmēra lauksaimniecību un augstvērtīgām dabas un kultūras vērtībām lauku reģionos, vienlaikus sargājot bioloģisko daudzveidību un veidojot atvērtu, vizuāli atraktīvu ainavu.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • izveidota putnu vērošanas infrastruktūra – platformas, takas, putnu novērošanas slēptuves un tūrisma informācijas punkti, kuri būs pieejami vietējiem apmeklētājiem un tūristiem no ārvalstīm;
 • organizēti kopīgi mācību pasākumi un pieredzes apmaiņas vizītes dabas gidiem, vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un putnu vērošanas interesentiem;
 • sagatavoti izglītojoši materiāli putnu vērošanas profesionāļiem un entuziastiem, tai skaitā, pārskats par migrējošajiem putniem Kolkas ragā, grāmata par putnu vērošanu Slīteres Nacionālajā parkā, interaktīva izstāde par migrējošiem putniem Slīteres bākā;
 • radīti kopīgi tūrisma mārketinga materiāli gan drukātā, gan digitālā veidolā, īpaši akcentējot putnu vērotājiem saistoša piedāvājumu.

 

Putnu spārni – dabas tūrisms lauku ilgtspējīgai attīstībai

Baltic Wings - nature tourism for sustainable rural economic development

The Central Baltic 2014-2020 Programme - EU cross-border cooperation programme

» ISSUES ADDRESSED

 • ECOSYSTEM SERVICES - Ecosystem Services / Coastal Ecosystems
 • EDUCATION AND TOURISM - Sustainable tourism / Environmental education

» GOAL

The goal of Baltic Wings is to make the Baltic region attractive for nature tourism with bird watching in focus. The area has great natural resources with – in the European context – relatively untouched wildlife areas, but is still rather unknown to nature tourists.The project aims to increase visits to already known sites for birdwatching and other nature activites as well as develop new sites in order to extend the now short tourism season and to increase the economic oppourtunities of the coastal area.

» PROJECT MAIN TASKS (ACTIVITIES)

Baltic Wings is focusing on developing high-standard birding attractions in order to attract more nature lovers and extend the tourism season, which is much needed in order to develop the countryside. Birding platforms, trails, hides and nature information signs and exhibitions will be constructed, tours will be organised, information folders, maps and a website will make the area accessible to keen birders and nature lovers.

By involving local partners who can develop tourism services, new work opportunities in rural areas will be created. Local guides are important for high-quality tours and guide education is an important part of the project.

The project partners include non-governmental organizations with members volunteering in the project as well as a national authority, a municipality and a small private enterprise.

Nature Conservation Agency of Latvia will be responsible for the permanent maintenance of the nature exposition in the Slitere Lighthouse by providing the personnel and necessary infrastructure. Other info-points will be maintained by the partner establishing them, also with help from local authorities.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • CB663
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2018. gada 1.janvāris - 2020. gada 31.decembris
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 1 438 273,00 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • ES finansējums: Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 1 100 272, 00 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Zviedrija, Ālandu salas, Somija un Latvija
 • ABREVIATŪRA
  • Baltic Wings / Putnu spārni
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA
 • REFERENCE
  • CB663
 • DURATION
  • 2018. >>> 2020.
 • TOTAL BUDGET
  • 1 438 273,00 EUR
 • EU CONTRIBUTION
  • EU CONTRIBUTION: 1 100 272 EUR from the European Regional Development Fund
 • PROJECT LOCATION
  • Sweden, Åland Islands, Finland and Latvia
 • ACRONYM
  • Baltic Wings
 • PROJECT WEB SITE

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv