Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 23.11.2020.

Eiropas savienības LIFE Vides programma

LIFE REEF logo rinda

 

 

 

 

"Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"
Research of marine protected habitats in EEZ and determination of the necessary conservation status in Latvia
LIFE19 NAT/LV/000973 - "REEF"

KONTAKTINFORMĀCIJA

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, sabiedrības informēšana.

ĪSS APRAKSTS

Latvijas piekrastē Baltijas jūrā sastopami divi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi 1110 Smilšu sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā. Biotops 1170 Akmeņu sēkļi jūrā ir viens no ievērojamākajiem un ekoloģiski nozīmīgākajiem biotopu veidiem Baltijas jūras austrumu daļā, kas ir cieta substrāta teritorijas (akmeņi, laukakmeņi, oļi) ar smilšu apbērumiem. Šo biotopa veidu apdzīvo neskaitāmas bezmugurkaulnieku, zivju, putnu un augu sugas.
Biotops 1110 Smilšu sēkļi jūrā ir garenas, apaļas vai neregulāras formas reljefa veidojumi, kuru pastāvīgi klāj jūras ūdens. Šo biotopu veido galvenokārt smiltis ar grants, oļu, akmeņu un dūņu piejaukumu, kurus apdzīvo baktēriju, daudztārpu, gliemju un vēžveidīgo sabiedrības. Smilšu sēkļi ir nozīmīga zivju nārsta un barošanās vieta, tāpat tie piesaista arī ziemojošos ūdensputnus.
Projekta ietvaros paredzēts izvērtēt jūras biotopu izplatību un ekoloģisko stāvokli Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā saskaņā ar jaunākajām mūsdienu atziņām.

PROJEKTA MĒRĶI

Projekta LIFE REEF Nr. LIFE19 NAT/LV/000973 galvenais mērķis ir jūras biotopu un sugu izpēte un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveide aizsargājamām jūras teritorijām Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
Projekta ietvaros tiks realizēta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā kartēšana un izpēte aptuveni 4116 km2 plašā Baltijas jūras akvatorijā, kā rezultātā plānots veicināt šo biotopu un to apdzīvojošo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu un apsaimniekošanu. Projekta laikā realizējamā biotopu aizsardzība vienlaikus veicinās gan zivju populāciju, gan putnu dzīvotņu uzlabošanos.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

 • Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Esošo jūras biotopu definīciju un aprakstu pārskatīšana un pielāgošana mūsdienu zināšanu līmenim un izpratnei.
 • Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās.
 • Potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana un iekļaušana Natura2000 tīklā.
 • Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums Latvijai piederošajos jūras ūdeņos.
 • Dabas aizsardzības plāna izstāde visām aizsargājamām jūras teritorijām.
 • Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.
 • Rīcības plāna izstrāde invazīvo jūras sugu samazināšanai.
 • Rīcības plāna izstrāde jūras putnu un zīdītāju piezvejas samazināšanas pasākumiem.
 • Piekrastes zvejas pārvaldības plāna izstrāde.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izstrādāti divi indikatori jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai. Izstrādāti aizsargājamo jūras biotopu 1170 Akmeņu sēkļi jūrā un 1110 Smilts sēkļi jūrā apraksti.
 • Uzlabota monitoringa metodika kvalitatīvai un kvantitatīvai jūras biotopu izmaiņu novērtēšanai.
 • Nokartēti aizsargājamie jūras biotopi. Izveidoti priekšlikumi jaunu aizsargājamo jūras teritoriju izveidei un iekļaušanai Natura2000 tīklā. Par ~26% (~4116km2) palielināta aizsargājamo teritoriju platība Baltijas jūrā.
 • Novērtēta aizsargājamo jūras teritoriju efektivitāte un veicināta izpratne par jūras sugu un biotopu ekoloģisko integritāti.
 • Izstrādāts vienots dabas aizsardzības (apsaimniekošanas) plāns visām aizsargājamām jūras teritorijām.
 • Izstrādāts jūras ekosistēmas sniegto pakalpojumu novērtējums.
 • Izstrādāts rīcības plāns invazīvo jūras sugu izplatības ierobežošanai.
 • Izstrādāts rīcības plāns jūras putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanai.
 • Izstrādāts zinātniski pamatots piekrastes zvejas pārvaldības plāns.
 • Publicēta video filma par aizsargājamiem jūras biotopiem un to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

ĪSTENOTĀJI

PAMATDATI

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  LIFE19 NAT/LV/000973
   
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  2020. gada 1. septembris - 2025. gada 31. augusts
   
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  2 404 262,00 EUR
   
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  1 602 843,00 EUR (nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri)
   
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  Baltijas jūra
   
 • ABREVIATŪRA
  LIFE REEF
   
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA
  Izstrādes procesā