Statuss:
Noslēdzies
Teiču dabas rezervāts

Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.

attels

Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMAS

DABAS AIZSARDZĪBA - dabas aizsardzība / biotopu inventarizācija /monitorings
Ekosistēmu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses.

 

» ĪSS APRAKSTS

Zinātniskais pamatojums tiks balstīts uz hidroloģisko modelēšanu, ņemot vērā virszemes un pazemes ūdeņu plūsmas, lai nodrošinātu, ka aizsargjosla kalpo tās izveides mērķim - samazinātu ietekmi uz purva ekosistēmām.

Tas būs nozīmīgs ieguldījums esošās situācijas pilnveidošanā. Ar Teiču dabas rezervāta (turpmāk – TDR) likumu, lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu ir noteikta plaša ārējā aizsargjosla. Atbilstoši likumam ārējā aizsargjoslā aizliegts medīt medņus, rubeņus un zosis, mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus, lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus, veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību, kā arī noteikta virkne darbību, ko var īstenot ar DAP atļauju. Aizsargjosla ir plaša,  aizsargjoslā esošajos laukos barojas migrējošās zosis, kas rada plašas domstarpības ar zemniekiem, jo visā aizsargjoslas platībā nevar veikt zosu atbiedēšanu, izmantojot šaujamieročus, kā arī rodas domstarpības ar lauksaimniekiem par to, vai un cik plašā joslā ir pamatojums nelietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Vienlaikus sabiedrība neizprot, kāpēc tik plašā zonā aizliegts veikt darbības, kas var izmainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, jo nav pieejama zinātniska pamatojuma, cik lielai būtu jābūt noteiktai TDR ārējai aizsargjoslai.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pasākuma mērķis sagatavot zinātnisku pamatojumu, lai pārskatītu Likumu par TDR un likumā noteikto rezervāta ārējās aizsargjoslas platumu.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Zinātniskā pamatojuma izstrādes īstenošanai paredzēts sadarboties ar zinātniskām institūcijām, iepirkuma ietvaros noskaidrojot hidroloģiskās modelēšanas veicēju. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā paredzēts iekļaut analizējamos parametrus, izmantojamos datu avotus u.c. informāciju, kas izmantojama, lai tiktu izveidots ieteicamais TDR ārējās aizsargjoslas modelis - t.i., zinātniski ieteikumi, kādās robežās nosakāma TDR aizsargjosla.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Radīts Hidroģeoloģiskais modelis un sagatavots zinātniskais pamatojums TDR ārējās aizsargjoslas noteikšanai, un līdz 2020. gada 30. decembrim iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā esošās likumdošanas pilnveidošanai.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/199/2020
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 11 mēneši (01.02.2021.-30.12.2021.)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 31 365 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latgale

Dabas aizsardzības pārvalde

KONTAKTINFORMĀCIJA