Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 01.06.2020.
Projekts WaterAct

Projekts nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtēšanai Latvijas-Igaunijas pārrobežas reģionā, attiecīgi ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu - pārvaldību un aizsardzību, uzlabojot kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanas efektivitāti pārrobežu teritorijā.

Projekts ir nozīmīgs gan Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības nostiprināšanai, gan ES ūdens politikas prasību īstenošanai (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) kopīgo pārrobežu Gaujas/Koivas un Salacas/Salatsi upju baseinu apsaimniekošanā.

Interreg_EST_LAT logo rinda

 

Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai

Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programma 2014.–2020. gadam

» JOMA

Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīra un novērtēta dzīves vide, sabiedrības informēšana.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.
Mērķis tiks sasniegts :

 • izstrādājot vienotu pieeju pazemes ūdens objektu stāvokļa novērtēšanai,
 • to ieviešot un pārbaudot Latvijas-Igaunijas pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apgabalos,
 • veidojot vispārējo izpratni institūcijām, kas netieši darbojas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā, par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu apsaimniekošanu,
 • paaugstinot sabiedrības informētību un ieinteresētību par pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un to aizsardzību.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • vispārējās kompetences paaugstināšana caur zināšanu un labo pārvaldības prakšu apmaiņu starp projekta partneriem un ekspertiem no citā ES valstīm;
 • kopīgo pazemes ūdeņu resursu novērtējums Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinos, lai ilgtermiņā uzlabotu pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un nodrošinātu saistošo ES direktīvu ieviešanu;
 • informācijas izplatīšanas un informēšanas darbības, lai veicinātu sabiedrības un atbildīgo organizāciju izpratni par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Projekta rezultāti tiks izmantoti trešā perioda Upju baseinu apgabalu pasaimniekošanas plānu sagatavošanai (2022. -2027. gadam).
 • Projekta izstrādātā stratēģija turpmākai pazemes ūdeņu apsaimniekošanai tiks izmantotas nacionālo pazemes ūdeņu monitoringa programmu Igaunijā un Latvijā plānošanai.
 • Projekta rezultāti tiks izplatīti projekta partneru interneta mājaslapās un sociālajos tīklos.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • Est-Lat155
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 01.06.2020.–31.05.2022.
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 411 764,76 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 350 000 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Salacas baseins Latvijā,
  • Salatsi baseins Igaunijā
 • ABREVIATŪRA
  • WaterAct
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA

VADOŠAIS PARTNERIS

 • LV - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa

SADARBĪBAS PARTNERI

 • LV - Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments-;
 • LV - Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 • LV - Vidzemes plānošanas reģions;
 • EE - Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus);
 • EE - Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium);
 • EE - Igaunijas Vides aģentūra (Keskkonnaagentuur).
 • EE - Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool).

15.01.2021.WaterAct - for more efficient management of common groundwater resources / Newsletter #1 

29.07.2020.Āraišos noritēja projekta partneru pirmā tikšanās, uzsākot kopīgu darbu projekta mērķu sasniegšanai. Projekta pirmais uzdevums – metožu aprobēšana, pieredzes apmaiņa, rokasgrāmatas satura apspriešana.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Aiga Krauze

Projekta vadītāja - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa
aiga.krauze [at] lvgmc.lv

Ieva Veikšina

Finansiste - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ieva.veiksina [at] daba.gov.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.