Statuss:
Noslēdzies
Meža zemju karte

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanu.

attels

Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu  labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMAS

APSAIMNIEKOŠANA - dabas teritoriju apsaimniekošana /dabas teritoriju pārvaldība / teritoriju plānošana / integrēta vides pārvaldība.

 

» ĪSS APRAKSTS

Projekts paredzēts kā finansējuma nodrošinājums divu galveno secīgu mērķu īstenošanai - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldījumā nodoto zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, kas pēc būtības ir arī pamats otra mērķa īstenošanai -  mežu inventarizācijai ar tai sekojošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi. Projektā paredzētās aktivitātes ir būtisks priekšnoteikums, lai sekmīgi tālāk varētu īstenot darbības programmas, kas vērstas dabas daudzveidības saglabāšanu, biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanu.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

DAP pārvaldījumā nodoto valstij piederošo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 

 • Kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
 • Projekta īstenošanas gaitā 2021. gadā paredzētie pasākumi ietver arī meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānus 2020. gada laikā īstenotā projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs, un rezultāti iesniegti Valsts Zemes dienestā (VZD) - Kadastrāli uzmērītas zemes vienības un izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kadastrāli uzmērītas zemes vienības orientējoši 5229 ha platībā. Zemes vienību skaits un platība atkarīga no iepirkuma rezultātiem.
 • Nodrošināta valsts meža inventarizācija, ar tai sekošu valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi un rezultātu iesniegšanu Valsts meža dienestā (VMD) - izstrādāta un līdz 2021. gada 31. decembrim Valsts meža dienestā iesniegti meža inventarizācijas rezultāti. Inventarizējamās zemes vienības plānotas orientējoši 600 ha kopplatībā.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/200/2020
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 11 mēneši (01.02.2021.-30.12.2021.)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 120 000 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Visa Latvija

Dabas aizsardzības pārvalde

KONTAKTINFORMĀCIJA