Statuss:
Īstenošanā
Termoattēls - laiva

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) strādājošo valsts vides inspektoru rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma klāsta paplašināšana un modernizācija atbilstoši jaunākajām laikmeta iespējām, tādējādi nodrošinot apstākļus arvien pilnvērtīgākai galvenā mērķa īstenošanai sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas ĪADT apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tostarp būtisku tās daļu - zivju resursu aizsardzību, iespējamo pārkāpumu kontroli un novēršanu, laicīgu preventīvo pasākumu nepieciešamības konstatāciju.

Zivju fonda logo

Zivju resursu uzraudzības un aizsardzības pasākumu efektivizācija īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Zemkopības ministrija / Lauku atbalsta dienests / Zivju fonds
Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

 

» JOMA

DABAS AIZSARDZĪBA - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, zivju resursu aizsardzības pasākumi.

 

» ĪSS APRAKSTS

Viens no pamatuzdevumiem dabas aizsardzībā ir pārraudzīt Latvijas ĪADT ūdensteces un ūdenstilpes, kontrolējot un pētot aktuālo stāvokli dabā, konstatējot un ierobežojot esošo aizsardzības normatīvu pārkāpumus un atbilstoši situācijai, izstrādājot pamatotus ieteikumus tālākām darbībām apdraudēto sugu aizsardzībai un stabila stāvokļa nodrošināšanai ilgtermiņā mazāk apdraudētās dzīvotnēs.

Projekta īstenošanas laikā plānotās darbības ir saistītas ar aktuālu nepieciešamību paplašināt, modernizēt, atjaunot valsts vides inspektoru rīcībā esošos tehniskos resursus, tādējādi nodrošinot iespēju īstenot galveno mērķi – pastāvīgi pilnveidot zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumu iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un efektīvi īstenot īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, t.sk., radot mobilas pieejamības un attālas novērošanas iespējas citādi grūti pieejamās vietās sarežģītas redzamības apstākļos.

DAP rīcībā esošais cilvēkresursu un mūsdienīgas tehnikas daudzums ir nepietiekams, lai nodrošinātu efektīvu inspektoru darbu visā valsts teritorijā. Plānotā aprīkojuma pilnveidošana valsts vides inspektoriem paplašinās apsekojamo teritoriju kontroles iespēju diapazonu, skatupunktu un padarīs iespējamu piekļuvi grūti sasniedzamām teritorijām neatkarīgi no diennakts laika, tādējādi būtiski paaugstinot darba apjomu un kvalitāti. Tas kopumā ļaus vēl vairāk ierobežot potenciālo pārkāpumu iespējas, kā arī gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju ūdens kvalitāti, zivju populācijas un veģetācijas stāvokli un laicīgu preventīvo pasākumu nepieciešamības konstatāciju. Laivas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana - litija akumulators ar lādētāju un LED prožektors nodrošinās drošu pārvietošanos ūdensobjektos jebkurā diennakts laikā, tādējādi efektivizējot valsts vides inspektoru darbu. Aukstumu un mitrumu aizturošs spectērps nodrošinās valsts vides inspektoru drošību darbā uz ūdeņiem. Video novērošanas sistēma, uzstādot divas grozāmās IP kameras ar video arhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu, palielinās kontroles efektivitāti Lubānas ezerā. Sistēmas izveide dos iespēju pieslēgties kamerām tiešsaistē no datora vai mobilā telefona un fiksēt situāciju ezerā attālināti, tādējādi ievērojami atvieglojot un efektivizējot inspektoru darbu un būtiski ietaupot resursus (laiks, degviela, darbaspēks).

Plānotā drona, termokameru, bezvadu meža taku kameras, videokameras un binokļa iegāde būs svarīgs papildinājums dabas resursu saglabāšanā, veiksmīgas zivju, t.sk. īpaši aizsargājamu zivju sugu nārsta norises, kā arī ūdensdzīvnieku kontrolē. Tas būtiski atvieglos grūti pieejamo apvidu uzraudzību visās diennakts stundās īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzībai un veicinās preventīvo pasākumu īstenošanu.

Kopumā tādējādi tiks papildināta un nodrošināta vēl daudz efektīvāka jau iepriekš ar Zivju fonda finansiālo atbalstu iegādātā aprīkojuma kompleksa lietošana, jo visa nepieciešamā inventāra iegāde nav vienreiz īstenojams pasākums, bet savstarpēji papildinošu pasākumu komplekss.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pilnveidot un paplašināt zivju resursu uzraudzības pasākumu iespējas ĪADT un īstenot efektīvu aizsargā-jamo zivju sugu aizsardzību, nodrošinot valsts vides inspektorus ar nepieciešamajiem resursiem, īpaši, radot fiziskas pieejamības un attālas novērošanas iespējas citādi grūti pieejamās vietās un apstākļos. 

Ar mērķi nodrošināt drošu pārvietošanos ūdensobjektos jebkurā diennakts laikā, tādējādi efektivizējot valsts vides inspektoru darbu, DAP Latgales reģionālās administrācijas (LRA) inspektoru vajadzībām plānots iegādāties litija akumulatoru un akumulatora lādētāju laivai elektromotora darbināšanai un LED prožektoru motorlaivai ar distances vadību.

Ar mērķi palielināt kontroles efektivitāti Lubānas ezerā, kurš atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15. pan-ta pirmajai daļai ir VARAM valdījumā un DAP pārvaldībā, plānota videonovērošanas sistēmas izveide, uzstādot divas grozāmās IP kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu. Sistē-mas izveide ļautu pieslēgties kamerām tiešsaistē no datora vai mobilā telefona un fiksēt situāciju ezerā attālināti.
Ar mērķi nodrošināt valsts vides inspektoru drošību darbā uz ūdeņiem LRA plānots iegādāties arī 3 ūdens necaurlaidīgus spectērpus.

Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumu realizācijai ĪADT, kā arī īpaši aizsargājamu zivju sugu un ūdensdzīvnieku aizsardzības un uzraudzības pasākumu īstenošanai DAP Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām plānota termokameras, bezvadu meža taku kameras, videokameras un binokļa iegāde, kas kopumā būtiski veicinātu pastāvīgu uzraudzību, potenciālo pārkāpumu konstatēšanu un pierādījumu nostiprināšanu.

2 termokameru iegāde plānota arī DAP Vidzemes reģionālās administrācijas (VRA) vajadzībām, kā arī VRA plānots iegādāties dronu. Tas kopumā nepieciešams lai veiktu distancētu t.sk. diennakts tumšajā laikā normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību ĪADT - upju posmu novērošanai un grūti pieejamo apvidu uzraudzībai, aizsargājamo zivju sugu aizsardzībai un preventīvo pasākumu īstenošanai
.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales, Vidzemes un Kurzemes reģionu valsts vides inspektoru pilnvērtīgai darba uzdevumu veikšanai iegādāties nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu – 3 termokameras, 3 bezvadu meža taku kameras, videokameru, binokli ar tālmēru, litija akumulatoru un akumulatora lādētāju laivai elektromotora darbināšanai, LED prožektoru motorlaivai ar distances vadību, 3 ūdens necaurlaidīgus spectērpus, videonovērošanas sistēmu Lubānas ezerā, uzstādot divas grozāmās IP kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu un dronu, tādējādi būtiski pilnveidojot ar zivju resursu aizsardzību Latvijas ĪADT saistīto inspektoru pamatfunkciju veikšanas efektivitāti un kvalitāti.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums: 

 • 3 termokameras; 
 • 3 bezvadu meža taku kameras;
 • videokamera ar aprīkojumu;
 • binoklis ar tālmēru;
 • litija akumulators un akumulatora lādētājs laivai elektromotora darbināšanai;
 • LED prožektors motorlaivai ar distances vadību;
 • 3 ūdens necaurlaidīgi spectērpi;
 • videonovērošanas sistēmas izveide Lubānas ezerā, uzstādot divas grozāmās IP kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu;
 • drons.

Īstenoto pasākumu rezultātā tiks nodrošināta efektīvāka zivju resursu stāvokļa kontrole ĪADT ūdenstecēs un ūdenstilpēs, pārkāpumu novēršana un aktuālās situācijas apzināšana, kā rezultātā uzlabosies īpaši aizsargājamo zivju dabiskā populācijas stāvoklis un saglabāsies mazāk problemātisko zonu stabilitāte. Kopumā tiks kāpināta DAP valsts vides inspektoru reidu efektivitāte.
Ar Zivju fonda finansiālu atbalstu DAP stiprina savu kapacitāti un pilnveido materiāltehnisko bāzi valsts deleģēto uzdevumu un funkciju izpildei. Iegādātie materiāltehniskā bāze, ļauj efektīvāk pārraudzīt un uzraudzīt teritorijas fiksēt un novērst pārkāpumus. Ar mūsdienīgiem materiāltehniskiem resursiem DAP darbiniekiem tiek radīti priekšnosacījumi preventīvai un efektīvai uzraudzības un pārvaldības funkcijas izpildei, t.sk. novērst vai fiksēt izdarītos pārkāpumus dabai un aizsargājamajām sugām. Attālinātā novērošana, izmantojot dronus, termokameras, stacionārās un pārvietojamās kameras pārvaldei ietaupa laika un cita veida resursus (degviela, auto, laivu, u.c. specifisko tehnikas amortizāciju).

Kā piemērs, ar Zivju fonda atbalstu 2022. gadā iegādātais zemūdens drons lieliski kalpo sabiedrības informēšanai, tostarp LTV demonstrētā raidījuma ciklā “Pa straumei 4. Malta”. 
Iepriekš Zivju fonda atbalsta ietvaros iegādātais tehniskais aprīkojums jau ir būtiski stiprinājis zivju resursu un to dzīvotņu aizsardzību, t.sk. iegādāts sniega motocikls, laivas, meža kameras, nakts redzamības iekārtas u.c.,  kā arī Rāznas ezerā izveidota videonovērošanas sistēma, kas tiek efektīvi izmantota ūdenstilpju kontrolē. Veikta arī sabiedrības informēšana par zivju resursu aizsardzības jomā veiktajiem uzraudzības un kontroles pasākumiem.

Situācijā, kad ir apzināta aktuālā situācija un veikti nepieciešamie preventīvie pasākumi, ieguvēji ir makšķernieki, rūpnieciskās zvejas veicēji, kā arī aktīvās atpūtas piekritēji, jo pamatotos drošos apjomos un teritorijās tiek dota atļauja viņus interesējošām darbībām, vienlaikus nenodarot postu dabai. Ieguvēja kopumā gan apzināti, gan neapzināti ir visa sabiedrība, jo darbi pie dabas daudzveidības saglabāšanas nodrošinās stabilitāti ilgtermiņā nākamajām paaudzēm.

 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1.10.
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 7 mēneši (01/05/2023 - 30/11/2023)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 25 490,14 EUR finansējums no Zivju fonda un 11 538,30 EUR finansējums no DAP
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Ūdenstilpes un ūdensteces īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Anda Zeize

Reģionālās administrācijas direktore - Rēzeknes birojs, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
anda.zeize [at] daba.gov.lv