Purgaiļu purvs

Foto: Guntars Viļļa

Purgaiļu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508400
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Limbažu un Umurgas pagasts
Platība: 347 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga ES Biotopu direktīvas biotopu - augsto purvu (rietumu tipa ar ciņu mazmeldru) un purvainu mežu aizsardzības vieta. Tipiski ciņu - lāmu kompleksi purvā. Perifērijā pārejas purvs. Teritorijā konstatēts liels skaits ES Putnu direktīvas 1.un 2.pielikuma sugu: ragainais dūkuris, krīklis, rubenis, dzērve, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, kaijaks, sudrabkaija u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:nav