Ungurpils meži karte

Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopu - melnalkšņu staignāju, pārmitru platlapju mežu, boreālo mežu, smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, upju straujteču, minerālvielām bagātu avotu un avotu purvu aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Kods: LV0522300
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles pagasts
Platība: 52.7 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija