Ungurpils meži karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Kods: LV0522300
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles pagasts
Platība: 52.7 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopu - melnalkšņu staignāju, pārmitru platlapju mežu, boreālo mežu, smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, upju straujteču, minerālvielām bagātu avotu un avotu purvu aizsardzībai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav