LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sugu un biotopu aizsardzības plāni
.
PAR PLĀNIEM  |  PLĀNI IZSTRĀDES PROCESĀ  |  APSTIPRINĀTIE PLĀNI  |  CITI MATERIĀLI


 
 

Sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtība

Sugu un biotopu aizsardzības plāni tiek izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma  5. panta 4. punktu un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību".
Sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanu koordinē un pārrauga Dabas aizsardzības pārvalde. Izteikt ierosinājumus par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanu var  jebkura juridiska vai fiziska perona. Priekšlikums par plāna izstrādāšanu jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei. Priekšlikumam jāietver sekojoša informācija:
  1. pamatojums plāna izstrādāšanas nepieciešamībai;
  2. plāna izstrādei nepieciešamais laiks un finansējuma apjoms;
  3. iespējamie  finansējuma avoti;
  4. iespējamais plāna izstrādātājs un sadarbības partneri;
  5. interešu grupas, kuras var ietekmēt plāna izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde viena mēneša laikā izvērtē priekšlikumus. Ja nepieciešams, priekšlikumu izvērtēšanai Dabas aizsardzības pārvalde piesaista ekspertus. Izvērtēšanas rezultātus paziņo ierosinātājam.

Sugu un biotopu aizsardzības plānu titullapu paraugi, struktūra un ieteikumi nodaļu saturam

 

Sugu un biotopu aizsardzības plāni izstrādes procesā

Suga / biotops

Plānu izstrādā

Progress

Sugu grupa "Dzeņi" Latvijas Ornitoloģijas biedrība  Plāns izstrādes procesā
Sugu grupa "Roņi" B/o “Pro Mare” Plāns izstrādes procesā

Platausainais sikspāris (Barbastella barbastellus)

SIA "Dabas eksperti" LAIKS: 13.10.2020. plkst 16.00
Sikspārņu sugas – Eiropas platauša – aizsardzības plāna publiskā apspriešana

Plašāka informācija >>>


Uz augšu Uz augšu
 

Apstiprinātie sugu un biotopu aizsardzības plāni

Rīkojums

Sugas aizsardzības plāns

Nr. 1-2/126 (VARAM 02.10.2020.) Dīķu naktssikspārņa Myotis dasycneme Boie, 1825 sugas aizsardzības plāns  (DOCX 1,63 MB)
Nr. 1-2/27 (VARAM 11.02.2020.) Sugu grupa "Pūces"- apodziņš Glaucidium passerinum, bikšainais apogs Aegolius funereus, meža pūce Strix aluco, urālpūce Strix uralensis, ausainā pūce Asio otus un ūpis Bubo bubo  (PDF 9,5 MB)
2.pielikums. Sugu aizsardzības plāna lauka darbu veicēji. (PDF 0,14 MB)
3.pielikums. Aizsardzībai prioritāro vietu noteikšanas gaita. (PDF 0,14 MB)
4.pielikums. Apodziņa, bikšainā apoga, urālpūces un ūpja aizsardzībai prioritārās vietas. (ZIP 0,04 MB)
5.pielikums. Sīko zīdītāju monitoringa apskats. (PDF 0,33 MB)
6.pielikums. Izmantotā klimata nišas un pārmaiņu analīzes metode. (PDF 0,14 MB)
7.pielikums. Aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā raksturojums. (PDF 0,81 MB)
8.pielikums. Rekomendācijas dabas inventarizāciju veikšanas gaitai. (PDF 0,36 MB)
9.pielikums. Vietas, kurās nepieciešams plānot uzskaites dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitā un ietekmes uz sugas aizsardzību izvērtējumos. (ZIP 0,15 MB)
10.pielikums. Individuālu Natura 2000 vietu vidējā biotopu piemērotība un populācijas kumulatīvais īpatsvars. (PDF 0,05 MB)
11.pielikums. Indikators nepieciešamībai pārskatīt funkcionālo zonējumu vai veidot mikroliegumus Natura 2000 teritorijās. (PDF 0,02 MB)
Nr. 1-2/1 (VARAM 08.01.2020.) Mazais ērglis (Clanga pomarina)  (PDF 4,43 MB)
Nr. 1-2/57 (VARAM 16.04.2018.) Eirāzijas ūdrs (Lutra lutra)  (PDF 1,86 MB)
             Sugas aizsardzības plāns angļu valodā (PDF 1,14 MB)
Nr. 1-2/27 (VARAM 09.02.2018.) Brūnais lācis (Ursus arctos)  (PDF 2,76 MB)
          Sugas aizsardzības plāns angļu valodā (PDF 1,53 MB)
Nr. 1-2/3 (VARAM 12.01.2018.) Eirāzijas lūsis (Lynx lynx)  (PDF 2,17 MB)
              Sugas aizsardzības plāns angļu valodā (PDF 2,23 MB)
Nr. 1-2/200 (VARAM 27.12.2017.) Pelēkais vilks (Canis lupus)  (PDF 1,98 MB)
Nr. 1-2/201 (VARAM 27.12.2017.) Mežirbe (Bonasa bonasia)  (PDF 2,95 MB)
1. pielikums. Pētījumu rezultāti.  (PDF 0,54 MB)
2. pielikums. Plāna apspriešanas sanāksmju protokoli un rakstiski saņemtie komentāri  (PDF 0,55 MB)
3. pielikums. Mežirbju uzskaišu metodikas piemēri  (PDF 0,29 MB)
4. pielikums. Miera perioda putnu ligzdošanas laikā pamatojums  (PDF 0,65 MB)

Nr. 74 (VARAM 24.03.2016.)

Meža susuris (Dryomys nitedula)  (PDF 2,67 MB)

Nr. 51 (VARAM 09.02.2015.)

Parkveida pļavas un ganības 6530*  (PDF 11 MB)

Nr. 15 (VARAM 16.01.2015.)

Resnvēdera purvuspāre (Leucorrhinia caudalis)  (PDF 3,77 MB)

Nr. 261 (VARAM 07.08.2014.)

Gludenā čūska (Coronella austriaca)  (PDF 5,53 MB)

Nr. 186. (19.06.2010.)

Biezā perlamutrene (Unio crassus)  (PDF 4,07 MB)

pielikumi  (PDF 1,26 MB)

Nr. 240. (23.07.2009.)

Medicīnas dēle (Hirudo medicinalis)  (PDF 2,52 MB)

Nr. 212. (02.07.2008.)

Smilšu krupis (Bufo calamita)  (PDF 1.37 MB)

Nr. 45. (18.02.2008.)

Eiropas purva bruņurupucis (Emys orbicularis)  (PDF 4,77 MB)

Nr. 12. (10.01.2007.)

Sarkanvēdera ugunskrupis (Bombina bombina)  (PDF 5,4 MB)

Nr. 428. (28.12.2005.)

Lapukoku praulgrauzis (Osmoderma eremita)  (PDF 5,8 MB)

Īpaši aizsargājamās dzīvnieku sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) Latvijas populāciju reģistrs:

Lai varētu iegūt pieeju datiem, jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas nodaļas vadītāju Jāni Kotānu - janis.kotans@ daba.gov.lv

Nr. 140. (14.04.2005.)

Melnais stārķis (Ciconia nigra)  (PDF 1,28 MB)

Nr. 2. (04.01.2005.)

Mednis (Tetrao urogallus)  (PDF 1,11 MB)

Nr. 363. (10.11.2004.)

Ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera)  (PDF 5,9 MB)

Nr. 75. (03.03.2004.)

Rubenis (Tetrao tetrix) (PDF 1,65 MB)

Uz augšu Uz augšu
Citi materiāli
 

Plāns izstrādāts

Sugas aizsardzības plāns

Plāna veids

1999

vistu vanags (Accipiter gentilis arrigonii)

apsaimniekošanas vadlīnijas

1999

zvirbuļu vanags (Accipiter nisus granti)

apsaimniekošanas vadlīnijas

2008

grīšļu ķauķis (Acrocephalus paludicola)

starptautisks

1996

melnais grifs (Aegypius monachus)

Eiropas

2000

Alectoris graeca whitakeri

Eiropas/ES

2008

mazā zoss (Anser erythropus)

starptautisks

2008

Aquila adalberti

Eiropas/ES

1997

vidējais ērglis (Aquila clanga)

Eiropas/ES

1996

Aquila heliaca

starptautisks

1997

mazais ērglis (Aquila pomarina)

Eiropas/ES

2006

baltacis (Aythya nyroca)

Eiropas/ES

1999

lielais dumpis (Botaurus stellaris)

Eiropas/ES

2010

sarkankakla zoss (Branta ruficollis)

starptautisks

2008

Chersophilus duponti

Eiropas/ES

1996

apkakles sīga (Chlamydotis undulata fuerteventurae)

Eiropas/ES

1996

Columba bollii

Eiropas/ES

1996

Columba junoniae

Eiropas/ES

1996

Columba trocaz

Eiropas/ES

2008

zaļā vārna (Coracias garrulus)

starptautisks

2006

grieze (Crex crex)

starptautisks Eiropas/ES

2000

Cursorius cursor

Eiropas/ES

1999

Dendrocopos major canariensis

apsaimniekošanas vadlīnijas

1999

Dendrocopos major thanneri

apsaimniekošanas vadlīnijas

2000

Falco biarmicus

starptautisks

2000

Falco eleonorae

starptautisks

2006

stepes piekūns (Falco cherrug)

Eiropas/ES

2011

Falco naumanni

starptautisks

2000

medību piekūns (Falco rusticolus)

starptautisks

2010

kukaiņu piekūns (Falco vespertinus)

Eiropas/ES

2010

Ficedula semitorquata

Eiropas/ES

1996

Fringilla teydea

Eiropas/ES

2000

Fulica cristata

starptautisks

2003

ķikuts (Galinago media)

starptautisks

1997

Gypaetus barbatus

Eiropas/ES

1997

Hieraaetus fasciatus

Eiropas/ES

1996

Larus audouinii

starptautisks

2000

Loxia scotica

Eiropas/ES

2008

Marmaronetta angustirostris

Eiropas/ES

2010

sarkanā klija (Milvus milvus)

Eiropas/ES

2008

maitērglis (Neophron percnopterus)

Eiropas/ES

1996

tievknābja kuitala (Numenius tenuirostris)

starptautisks

2010

lielā sīga (Otis tarda)

starptautisks

2006

Oxyura leucocephala

starptautisks/Eiropas/ES

1996

cirtainais pelikāns (Pelecanus crispus)

Eiropas/ES

1999

Perdrix perdrix italica

apsaimniekošanas vadlīnijas

2000

Phalacrocorax aristotelis

Eiropas/ES

1996

Phalacrocorax pygmeus

Eiropas/ES

1997

Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri)

Eiropas/ES

2000

Porphyrio porphyrio

Eiropas/ES

1996

Pterodroma feae

Eiropas/ES

1996

Pterodroma madeira

Eiropas/ES

2011

Puffinus mauretanicus

Eiropas/ES

2010

Pyrrhula murina

Eiropas/ES

2000

Sterna dougallii

starptautisks

2011

mazā sīga (Tetrax tetrax)

Eiropas/ES

Uz augšu Uz augšu