LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Burtnieku ezera pļavas
 
Eiķenupes palieņu pļava Burtnieka ezera dienvidu piekrastē.
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods:LV0532700
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novada Burtnieku pagasts.
Platība: 431,9 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Burtnieka ezera dienvidu un austrumu piekrastes un tajā ietekošo upju (Briedes un Ēķinupes) palieņu pļavas ir nozīmīga griezes ligzdošanas teritorija, kā arī potenciāls ķikutu biotops, kam zināms vairāku riestu komplekss citur ap Burtnieka ezeru. Pļavas ir saglabājušas mazpārveidotas ainavas un biotopu elementus, un regulāri applūst. Nozīmīgas platības aizņem aizsargājami biotopi: mēreni mitras pļavas, eitrofas augsto lakstaugu audzes un upju palieņu pļava
 
Robežshēma: lejuplādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Burtnieku ezera pļvas" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi: