LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Plieņciema kāpa
Dabas liegums Plieņciema kāpa. Foto: Kārlis Lapiņš
Foto: Kārlis Lapiņš
Dabas lieguma Plieņciema kāpa atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0514800
Administratīvais iedalījums: Engures novada Engures pagasts
Platība: 61,9 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota piekrastes kāpu vaļņa aizsardzībai, kas klāts ar vecu priežu mežu (raksturīgas smiltāju augu kopas). No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - embrionālās kāpas, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2005.>>2015.): lejupielādēt  (PDF 2,88 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Plie'nciema kāpa" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt   (ZIP 58,95 MB)