LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sedas purvs

 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Kods: LV0526800
Administratīvais iedalījums: Strenču novada Jērcēnu un Plāņu pagasts; Burtnieku novada Ēveles pagasts; Valkas novada Ērģemes pagasts.
Platība: 7257.7 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:  Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Izcila putnu aizsardzības teritorija. Agrākajās kūdras ieguves vietās, kur ir stāvošs ūdens, ieviesušās niedres un vilkvālītes, izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai. Teritorijā konstatēti izcili boreālie meži ar vecām priedēm uz iekšzemes kāpām. Daudz retu bezmugurkaulnieku sugu.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības (2007.>>2017.): plāns ar pielikumiem (infrastruktūras karte - plāna 90. lpp.) (RAR 13.64 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Precizētā tūrisma infrastruktūra  (VARAM 2012.gada 2.marta rīkojums Nr. 77)lejupielādēt >>  (PDF  239 KB)
Precizētās tūrisma infrastruktūras karte  (VARAM 2012.gada 2.marta rīkojums Nr. 77): lejupielādēt >> (PDF 2.49 MB)