LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ventas un Šķerveļa ieleja
FOTO: Šķerveļa ieteka Ventā.
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0507200
Administratīvais iedalījums: Skrundas novada Nīkrāces pagasts Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts.
Platība: 1459 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija. 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu izcilu Ventas ielejas un tās pietekas Šķērvēļa posmu. Konstatēti vairāki Eiropas Savienības  aizsargājamie biotopi, no kuriem nozīmīgākie: 8220 Smilšakmens atsegumi, 9180* Nogāžu un gravu meži, 3260 Upju straujteces un dibiski upju posmi u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2020.>>2031.): lejupielādēt (PDF 4,72 MB)
Pielikumi:
 1. Robežshēmas  (PDF 1,93 MB)
 2. Robežpunktu koordinātas  (PDF 0,43 MB)
 3. Kartogrāfisks attēlojums plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai  (PDF 0,6MB)
 4. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti  (PDF 0,57 MB)
 5. Sastopamie ES nozīmes aizsargājamie biotopi  (PDF 0,57 MB)
 6. Sastopamo ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte  (PDF 0,6 MB)
 7. Sastopamo DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums  (PDF 0,6 MB)
 8. Vaskulāro augu sugu izplatības karte  (PDF 0,63 MB)
 9. Sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte  (PDF 0,58 MB)
 10. Zīdītāju un zivju sugu izplatības karte  (PDF 0,57 MB)
 11. Bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte  (PDF 0,57 MB)
 12. Putnu sugu izplatības karte  (PDF 0,58 MB)
 13. Ainavu struktūrplāns  (PDF 4,98 MB)
 14. Valsts nozīmes dižkoku un potenciālo dižkoku izvietojums teritorijā  (PDF 0,6 MB)
 15. Kopsavilkums par sikspārņu novērojumiem pēdējo 15 gadu laikā  (PDF 0,5 MB)
 16. Lauku blokos ietilpstošās un BDUZ maksājumiem pieteiktās lauksaimniecības zemju platības  (PDF 0,59 MB)
 17. Mežsaimnieciskā darbība dabas lieguma teritorijā (kartogrāfisks attēlojums)  (PDF 0,63 MB)
 18. Pašreizējā dabas lieguma teritorijā un teritorijā, kura ierosināta iekļaušanai dabas liegumā sastopamās mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu)  (PDF 0,63 MB)
 19. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte  (PDF 0,49 MB)
 20. Dabas aizsardzības plānā ierosināto apsaimniekošanas pasākumu kartes  (PDF 12,02 MB)
 21. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumentācija  (PDF 22,97 MB)