LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ventas un Šķerveļa ieleja
FOTO: Šķerveļa ieteka Ventā.
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0507200
Administratīvais iedalījums: Skrundas novada Nīkrāces pagasts Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts.
Platība: 1459 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija. 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu izcilu Ventas ielejas un tās pietekas Šķērvēļa posmu. Konstatēti vairāki Eiropas Savienības  aizsargājamie biotopi, no kuriem nozīmīgākie: 8220 Smilšakmens atsegumi, 9180* Nogāžu un gravu meži, 3260 Upju straujteces un dibiski upju posmi u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 3.76 MB)
Notiek jauna plāna izstrāde >>>
 
Pielikumi: lejupielādēt (ZIP 9.0 MB)