LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziemeļu purvi
Foto: A.Soms
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija, pārrobežu Ramsāres vieta, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Kods: LV0000130
Administratīvais iedalījums: Alojas novada Staiceles pagasts, Mazsalacas novada Ramatas pagasts.
Platība: 7718 ha
Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011.gada
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Augstais purvs ar ciņu-lāmu kompleksiem un distrofiem ezeriem. Sastopami arī pārejas purvi, purvaini priežu meži un melnalkšņu staignāji.
Robežshēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts