LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziemeļu purvi
Dabas liegums Ziemeļu purvi. Foto: Andris Soms
 Foto: Andris Soms
 
Dabas lieguma Ziemeļu purvi atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija, pārrobežu Ramsāres vieta, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Kods: LV0000130
Administratīvais iedalījums: Alojas novada Staiceles pagasts, Mazsalacas novada Ramatas pagasts.
Platība: 7698 ha
Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011.gada
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Augstais purvs ar ciņu-lāmu kompleksiem un distrofiem ezeriem. Sastopami arī pārejas purvi, purvaini priežu meži un melnalkšņu staignāji.
Robežshēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns (2018 .>> 2028.): lejupielādēt >>>  (PDF  4,97 MB)
Pielikumi:
 1. Dabas lieguma „Ziemeļu purvi” atrašanās vieta un robeža ar robežpunktiem un to koordinātas  (PDF 0,36 MB)
 2. Zemes lietošanas veidu karte uz topogrāfijas pamata  (PDF 0,39 MB)
 3. Zemes īpašuma formu karte  (PDF 0,62 MB)
 4. Dabas vērtību kartes  (PDF 5,86 MB)
 5. Apsaimniekošanas pasākumu kartes  (PDF 1,25 MB)
 6. Plānoto tūrisma infrastruktūras elementu karte  (PDF 0,55 MB)
 7. Meliorācijas grāvju aizsprostu izvietojums Oļļas un Pirtsmeža purvā dabas liegumā “Ziemeļu purvi”  (PDF 0,58 MB)
 8. Lielāko ezeru un upju raksturojums, kopsavilkums par virszemes ūdensteču hidroloģiskajiem rādītājiem un ezeru hidroķīmiskais sastāvs  (PDF 0,45 MB)
 9. Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” taksēto mežaudžu raksturojums  (PDF 0,27 MB)
 10. Īpaši aizsargājamās, retās un dmb vaskulāro augu, sūnu, ķērpju, aļģu un sēņu sugas, to aizsardzības statuss, izplatība valstī un sastopamība dabas liegumā “Ziemeļu purvi”  (PDF 0,38 MB)
 11. Apskats par reto un aizsargājamo sēņu, ķērpju, sūnaugu un vaskulāro augu sugu sastopamību dabas lieguma “Ziemeļu purvi” mežos  (PDF 1,46 MB)
 12. Dabas liegumā “Ziemeļu purvi” konstatēto putnu novērojumi un novērošanas vietu koordinātas  (PDF 0,4 MB)
 13. Plēsēju izplatība dabas lieguma “Ziemeļu purvi” teritorijā  (PDF 0,5 MB)
 14. Dabas lieguma “Ziemeļu purvi" teritorijā sastopamās retās bezmugurkaulnieku sugas  (PDF 0,35 MB)
 15. Dabas lieguma „Ziemeļu purvi” teritorijas virsmas modelis 3D  (PDF 0,49 MB)
 16. Ziemeļu purvu un tiem piegulošo teritoriju morfoloģija  (PDF 0,3 MB)
 17. Gaisa temperatūras izmaiņas 2014. gadā, Rūjienas meteoroloģiskās stacijas dati  (PDF 0,26 MB)
 18. Pirtsmeža purva stratigrāfijas izpēte un paleoveģetācijas dinamikas raksturojums  (PDF 0,68 MB)
 19.-25. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti  (PDF 1,81 MB)