LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zilaiskalns
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0536300
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novada Kocēnu pagasts
Platība: 118.2 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija nozīmīga divu prioritāru Eiropas nozīmes meža biotopu – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanā. Lielākā daļa nogabalu ir dabiskie meža biotopi. Nogāzēs ozolu, apšu un jaukti meži, perifērijā priežu sausieņu un jaukti meži.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2006.-2018.):  lejupielādēt  (PDF 3.00 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma “Zilaiskalns” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt (ZIP 6.16 MB)