LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Abavas senleja
Dabas parks Abavas senleja. Foto: Agnese Priede
Foto: Agnese Priede

.
Dabas parka Abavas senleja atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegums Čužu pruvs, ģeoloģiskais objekts "Čužu sērūdeņu avoti"), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302100
Administratīvais iedalījums: Ventspils (Zlēku, Ugāles, Usmas pag.), Kuldīgas (Rumbas, Rendas pag.), Talsu (Ģibuļu, Abavas pag.) un Kandavas (Kandavas, Matkules pag.) novads
Platība: 14858 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota Abavas ielejas aizsardzībai. Izcila biotopu daudzveidība, tajā skaitā ļoti retu, piemēram, kaļķaini purvi ar devela grīsli, kadiķu audzes kaļķainās pļavās u.c. Teritorija ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības. Dabas parkā ietilpst tādi ģeoloģiskie objekti kā: Sudmaļu ūdenskritums, Imulas dolomīta klintis, Kalnamuižas kraujas, Cimmermaņu krauja, Īvandes ūdenskritumi, Muižarāju klintis, Langsēdes klintis, Abavas Velnala.
Robežu shēma: 1. lapa2. lapa3. lapa
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns  (2016.>>2028.): lejupielādēt  (PDF  7,5 MB)
Pielikumi:
1. Zemes lietošanas veidu karte (JPEG 1,76 MB)
2. Zemes īpašumtiesības (JPEG 1.28 MB)
3. Īpaši aizsargājamo biotopu kartējums (JPEG 2,84 MB)
4. Dabas vērtību karte (JPEG 2,98 MB)
5. Apsaimniekošanas pasākumu karte (JPEG 3,03 MB)
6. Mežsaimnieciskās darbības karte (JPEG 2,81 MB)
7. Funkcionālā zonējuma karte (JPEG 2,58 MB)
8.  Ainavu telpas  (JPEG 0,1 MB)
9. Reljefa modelis  (JPEG 0,1 MB)
10. Biotopi
11. Tūrisma infrastruktūra
12. Dabas aizsardzības plāna izstrādes materiāli - sabiedriskās apspriešanas  (PDF 17 MB)
13. Dabas aizsardzības plāna izstrādes materiāli - uzraudzības grupu sēdes  (PDF 22,5 MB)
___________________________________ 

Dabas parks Čužu pruvs. Foto: Agnese Priede
 
Dabas lieguma Čužu pruvs atrašanās vieta LatvijāČužu pruvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā Abavas senleja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Kandavas novads
Platība: 98,9 ha
Dibināšanas gads: 1927
Dabas vērtības:
Teritorija veidota krūmu čužas aizsardzībai (vienīgā dabiskā čužas atradne Latvijā), vēlāk tā tika paplašināta un tajā ietilpst apkārtējie meži, pārejas purvi un dabiskie zālāji. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopami sēravoti.
Liela saldūdens kaļķiežu atradne, kas agrāk izmantota derīgo izrakteņu ieguvei. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF  3 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (PDF  5,48 MB)