LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bernāti
Dabas parks Bernāti. Foto: Andris Maisiņš
Foto: Andris Maisiņš
 
 
Dabas parka Bernāti atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303600
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts.
Platība: 794 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem".
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  lejupielādēt
Pārvalde: sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Kurzemes reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Teritorija veidota jūrmalas biotopu un retu augu un dzīvnieku aizsardzībai. No ES aizsargājamiem biotopiem sastopami - ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, embrionālās kāpas, boreālie meži, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas. Teritorijā konstatēti tādi aizsargājami augi kā jūrmalas dedestiņa, Gmelina alise, Lēzeļa vīrcele, sīkziedu plaukšķene u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.): lejupielādēt (PDF 6,15 MB)
Pielikumi:
1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti  (PDF 4,06 MB)
2. Robežpunktu koordinātas  (PDF 0,47 MB)
3.1. Zemes lietošanas veidi  (PDF 0,57 MB)
3.2. Zemes īpašumu formas  (PDF0,64 MB)
3.3. Meža augšanas apstākļu tipi  (PDF 0,8 MB)
3.4. Mežaudžu vecums  (PDF 0,88 MB)
3.5. Spēkā esošie mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi  (PDF 1,2 MB)
4.1. Retās un aizsargājamās sugas (PDF 0,95 MB)
4.2. Retie un īpaši aizsargājamie biotopi (PDF 0,83 MB)
4.3. Biotopu kvalitāte (PDF 0,76 MB)
5.1. Esošais zonējums - 1. lapa (PDF 1,09 MB)
5.2. Esošais zonējums - 2. lapa (PDF 1 MB)
5.3. Zonējuma grozījumi - 1. lapa (PDF 1,22 MB)
5.4. Zonējuma grozījumi - 2. lapa (PDF 1,19 MB)
6. Dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi (PDF 4,91 MB)
7. Standarta datu forma  (XLS 0,05 MB)