LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ragakāpa
 
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0303300
Administratīvais iedalījums: Jūrmalas pilsēta
Platība: 150 ha
Dibināšanas gads: 1962
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga mežaino jūrmalas kāpu aizsardzības vieta. Vecas priežu audzes kāpās, kas vietām atbilst dabisko meža atslēgas biotopu kritērijiem.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2019.-2031.): lejupielādēt (PDF 8,15 MB)
Pielikumi:
1. Zemes lietošanas veidu karte (PDF 0,65 MB)
2. Zemes īpašuma formu karte (PDF 0,7 MB)
3. Dabas vērtību karte (PDF 0,65 MB)
4. Apsaimniekošanas pasākumu karte (PDF 1,9 MB)
5. Tūrisma infrastruktūras elementu karte (PDF 1,6 MB)
6. Mežaudžu karte (PDF 0,7 MB)
7.  Funkcionālā zonējuma karte (PDF 0,72 MB)
8.  Apsaimniekošanas pasākumu tabulas (PDF 0,59 MB)
9.  Plāna izstrādes dokumentācija (PDF 5,4 MB)
10.  Priekšlikumu un komentāru apkopojums par plāna izstrādi (PDF 2,9 MB)
11.  Priekšlikumu un komentāru apkopojums par plāna sabiedrisko apspriešanu (PDF 1,23 MB)
12.  Pašvaldības atzinums (PDF 0,29 MB)