LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Talsu pauguraine
Dabas parks Talsu pauguraine. Skats ceļa posmā Mundīgas-Kampari. Foto: Andris Soms
Dabas parks Talsu pauguraine. Skats ceļa posmā Mundīgas-Kampari. Foto: Andris Soms
Dabas parka Talsu pauguraine atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302000
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts.
Platība: 3624 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu vienu no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Ainaviski izcila teritorija. Konstatēti 6 ES Biotopu direktīvas biotopi. Daudz Latvijā retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Ezeri un to apkārtne ir piemēroti biotopi sikspārņiem.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2014. >> 2024.): lejupielādēt (PDF 11,07 MB)
Pielikumi:
 1. Lielāko ezeru apraksts (PDF 2,1 MB)
 2. Dabas vērtību karte (PDF 3,02 MB)
 3. Piedāvāto apsaimniekošanas pasākumu un tūrisma infrastruktūras karte (PDF 8,71 MB)
 4. Priekšlikums funkcionālajam zonējumam (PDF 9,37 MB)
 5. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – funkcionālo zonu shēma (PDF 0,63 MB)
 6. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – speciālās informatīvās zīmes lietošanas kārtība un paraugs (PDF 0,08 MB)
 7. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – aizsargājamie koki – vietējie un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra un augstuma)  (PDF 0,17 MB)
 8. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – ainaviski nozīmīgās teritorijas un ainaviskie ceļi  (PDF 1,22 MB)
 9. Dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvās sanāksmes un Uzraudzības grupas sanāksmju protokoli (PDF 3,24 MB)
 10. Pārskats par komentāriem un iedzīvotāju iesniegumiem, kas saņemti līdz sabiedriskajai apspriešanai (PDF 6,18 MB)
 11. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu (PDF 2,5 MB)
 12. Informācija par aizsargājamiem biotopiem un sugām Natura 2000 standarta datu formā (PDF 0,33 MB)
 13. Sikspārņu novērojumi  (PDF 0,19 MB)
 14. Vienošanās ar zemes īpašniekiem par infrastruktūras izvietojumu (PDF 7,22 MB)
 15. Talsu novada pašvaldības atzinums (PDF 0,47 MB)
 16. Funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas (EXL 0,57 MB)