LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
WaterAct
 
Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programma 2014.–2020. gadam. www.estlat.eu.
 

        

 
Projekts Est-Lat155 "Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai" / WaterAct
 


KONTAKTINFORMĀCIJA
 

Projekta vadītāja: Aiga Krauze, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
E-pasts: aiga.krauze@lvgmc

Projekta koordinatore un finansiste: Ieva Veikšina, Dabas aizsardzības pārvalde
E-pasts: ieva.veiksina@daba.gov.lv
Tālr. +371 26 114 755

Projekta eksperte: Līga Strazdiņa, Dabas aizsardzības pārvalde
E-pasts: liga.strazdina@daba.gov.lv
Tālr. +371 29 986 369
 

PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīra un novērtēta dzīves vide, sabiedrības informēšana.
 
» PROJEKTA MĒRĶIS
Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.
Mērķis tiks sasniegts :
  • izstrādājot vienotu pieeju pazemes ūdens objektu stāvokļa novērtēšanai,
  • to ieviešot un pārbaudot Latvijas-Igaunijas pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apgabalos,
  • veidojot vispārējo izpratni institūcijām, kas netieši darbojas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā, par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu apsaimniekošanu,
  • paaugstinot sabiedrības informētību un ieinteresētību par pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un to aizsardzību.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  • vispārējās kompetences paaugstināšana caur zināšanu un labo pārvaldības prakšu apmaiņu starp projekta partneriem un ekspertiem no citā ES valstīm;
  • kopīgo pazemes ūdeņu resursu novērtējums Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinos, lai ilgtermiņā uzlabotu pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un nodrošinātu saistošo ES direktīvu ieviešanu;
  • informācijas izplatīšanas un informēšanas darbības, lai veicinātu sabiedrības un atbildīgo organizāciju izpratni par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  • Projekta rezultāti tiks izmantoti trešā perioda Upju baseinu apgabalu pasaimniekošanas plānu sagatavošanai (2022.–2027. gadam).
  • Projekta izstrādātā stratēģija turpmākai pazemes ūdeņu apsaimniekošanai tiks izmantotas nacionālo pazemes ūdeņu monitoringa programmu Igaunijā un Latvijā plānošanai.
  • Projekta rezultāti tiks izplatīti projekta partneru interneta mājaslapās un sociālajos tīklos.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
VADOŠAIS PARTNERIS Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
SADARBĪBAS PARTNERI
Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE);
Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE);
Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE);
Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV);
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV);
Vidzemes plānošanas reģions (LV);
Igaunijas Vides aģentūra (Keskkonnaagentuur) (EE).

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
Est-Lat155
ĪSTENOŠANAS LAIKS
01.06.2020.–31.05.2022.
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
411 764,76 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
350 000 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA Salacas baseins Latvijā,
Salatsi baseins Igaunijā
ABREVIATŪRA WaterAct
PROJEKTA MĀJAS LAPA Plašāka informācija par projektu, aktivitātēm
un rezultātiem angļu valodā tiks publicēta šeit.

 
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.