LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE - EREMITA MEADOWS
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts
 
 
Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija
Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation
LIFE09/NAT/LV/000240 - "EREMITA MEADOWS"
 
Projekts noslēdzies 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES   |   REZULTĀTI
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Uldis Valainis
E-pasts: uldis.valainis(at)biology.lv
Tālr.: +371 26113065
 
Projekta koordinatore Dabas aizsardzības pārvaldē: Laura Vīndedze
E-pasts: laura.vindedze@daba.gov.lv
Tālr.: +371 28322436

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
parkveida pļavas, lapkoku praulgrauzis, veci un bioloģiski vērtīgi koki
 
ĪSS APRAKSTS
Parkveida pļavām un retajām sugām, kas atkarīgas no bioloģiski veciem kokiem tiks izstrādāta ekoloģiska apsaimniekošanas sistēma un veikta atbilstoša apsaimniekošana.
Projekta laikā visā Latvijas teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot 30 ĪADT, tiks meklēta ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes. Sugai tiks sagatavots sugas aizsardzības plāns un dati ievadīti Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu sistēmā „Ozols”.
Projekts sekmēs zemju īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un vairos sabiedrības zināšanas par dabas vērtībām parkveida pļavās. Tiks izveidoti metodiskie materiāli, stendi, sugu aizsardzības plāni un dabas aizsardzības plāns DL „Eglone”.

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶI
 • Izveidot vispārēju ekoloģiskas apsaimniekošanas sistēmu un nodrošināt apsaimniekošanu parkveida pļavām (6530*) un tām retajām sugām, kas atkarīgas no pāraugušiem kokiem un neskartiem meža biotopiem;
 • Nodrošināt ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) aizsardzību;
 • Atbalstīt Natura 2000 tīkla tālāku attīstību un ieviešanu, iesaistot zemes īpašniekus un citas interešu grupas Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un izglītojošās aktivitātēs, lai uzlabotu zināšanas un gūtu atbalstu dabas aizsardzībai un Natura 2000 tīklam.

uz augšu

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 • Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāna izstrāde (01.02.2011. - 01.06.2012.)
 • Sugas aizsardzības plāna izstrāde dzeltenkrūšu ēnvabolei (Phryganophilus ruficollis) (01.02.2011. - 01.12.2013.)
 • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Eglone" (01.09.2011. - 01.10.2012.)
 • Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde reto sugu aizsardzības nodrošināšanai (01.10.2011. - 01.06.2014.)
 • GIS datubāzes izveide (01.04.2011 - 01.12.2012.)
 • Parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi (01.04.2012 - 01.04.2015.)
 • Bioloģiski vērtīgo koku - lapkoku praulgraužu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi (01.07.2011 - 01.04.2015.)
 • Demonstrācijas vietu un informācijas stendu izveide (01.04.2012. – 01.04.2015.)
 • Dabas takas un informācijas centra izveide dabas liegumā „Eglone" (01.07.2012. – 01.07.2014.)
 • Dabas inspektoru un dabas gidu apmācības (01.01.2013. – 01.01.2014.)
 • Izglītojošā kampaņa skolēniem un citi sabiedrības informēšanas pasākumi

uz augšu

PLĀNOTIE REZULTĀTI

uz augšu

SANIEGTIE REZULTĀTI

 • Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai
Ekoloģiskā tīkla plānā iekļauta informācija par atmirušās koksnes nozīmi ekosistēmā, raksturoti galvenie saproksilās sugas apdraudošie faktori un aizsardzības problēmas. Katrai no Latvijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām ar atmirušo koksni saistītajām sugām raksturota sugas bioloģija, apdzīvotie biotopi, aizsardzības statuss, apdraudošie faktori, kā arī sniegti ieteikumi sugas aizsardzībai. Plānu ilustratīvi papildina reto un aizsargājamo vaboļu sugu un to apdzīvoto biotopu fotogrāfijas.

uz augšu

PROJEKTA DOKUMENTI

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Daugavpils Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūts
Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 29621191,
E-pasts: eco@apollo.lv,mājas lapa: www.biology.lv
 
SADARBĪBAS PARTNERI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
 
Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina ekspertu piesaisti DL „Eglone” dabas aizsardzības plāna izstrādei, sagatavo datu sistēmu datu ievadei par divām vaboļu sugām un citām, projekta laikā konstatētajām dabas vērtībām, kā arī piedalās stendu un drukāto materiālu sagatavošanā.
   
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 65423468
E-pasts: nvo@nvoc
Mājas lapa: www.nvoc.lv
 
 
 

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE09/NAT/LV/000240
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2011.gada 1.janvāris - 2016.gada 31.marts
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
485 849 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
74,93% (347 950 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.
 
LĪDZFINANSĒJUMS
25,07% (137 899 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Projekta darbība plānota Natura 2000 teritorijās, kurās zināmas parkveida pļavas (6530*):
   
 • dabas liegumos „Eglone", "Raķupes ieleja", "Sitas un Pededzes paliene", "Mugurves pļavas", "Lubāna mitrājs", "Augstroze", "Vidusburtnieks";
 • dabas parkos "Embūte", "Ogres ieleja", "Kuja", "Silene", "Dvietes paliene";
 • aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja.
  ABREVIATŪRA EREMITA MEADOWS
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu