LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE - FOR-REST
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts
 
  
Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
Forest Habitat Restoration within the Gauja National Park
LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST"
 
Projekts noslēdzies
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Kristīne Cinate
E-pasts: kristine.cinate (at) daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 26497693

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijas

ĪSS APRAKSTS

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) aizsardzībai, kā arī pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes un īstenot labās prakses pasākumus biotopu atjaunošanā Gaujas nacionālā parka teritorijā.

uz augšu

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 1. Izstrādāta ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) un saistīto prioritāro sugu aizsardzībai.
 2. Demonstrēta un veicināta inovatīvi biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana meža biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai.
 3. Adaptētas avio-uzlidojumu attālās izpētes tehnoloģijas – iegūtie dati pielāgoti biotopu izplatības pētījumiem un aizsardzības statusa novērtēšanai, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošanai.
 4. Veicināta dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētība par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

uz augšu

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

 • Kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot avio-uzlidojumu attālās izpētes rezultātā iegūtos datus un biotopu inventarizācijas datus.
 • Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas izstrāde.
 • Inovatīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana prioritāri aizsargājamos mežos, kuros ir apdraudēta dabas aizsardzības vērtība un biotopa pastāvēšana.
 • Semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu.

uz augšu

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. Iegūti inventarizācijas dati par izvēlēto prioritāri aizsargājamo meža biotopu izplatību un aizsardzības statusu Gaujas nacionālajā parkā, sagatavotas digitālās kartes un modeļi, atjaunoti dati Natura 2000 anketā par Gaujas nacionālo parku.
 2. Izstrādāta meža biotopu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas programma, novērsts turpmāka saskaņotas apsaimniekošanas trūkums.
 3. Īstenoti atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi prioritāri aizsargājamos meža biotopos:
  • 130 – 170 ha platībā purvainos mežos (91D0*);
  • 280 – 300 ha platībā vecos vai dabiskos boreālajos mežos (9010*);
  • 60 – 80 ha platībā nogāžu un gravu mežos (9180*).
 4. Teritorijas, kurās veikti meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, izmantotas kā efektīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības speciālistiem, zemju īpašniekiem un citām mērķgrupām.
 5. Izgatavoti un izplatīti izdrukas materiāli (projekta buklets – 1000eks., bukleti par meža biotopu apsaimniekošanu – 2500eks., pārskats par biotopu atjaunošanas darbiem – 1000 eks.), projekta audio-vizuālie materiāli (četras īsfilmas un interaktīva informatīvā platforma) par meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un attālās izpētes tehnoloģiju pielietojumu.
 6. Noorganizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni un septiņi semināri dabas aizsardzības speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem un vietējai sabiedrībai.
 7. Izveidota projekta mājas lapa, kas pastāvīgi nodrošina informāciju par projekta aktivitātēm.

uz augšu

PROJEKTA DOKUMENTI

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
 
 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,
LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
SADARBĪBAS PARTNERI
   
 
 

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE10 NAT/LV/000159
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2011.gada 1.septembris – 2015.gada 31.augusts
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
823 243 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
60% (493 946 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma
 
LĪDZFINANSĒJUMS
40% līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī projekta partneru pašu ieguldījums.
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Gaujas nacionālais parks
  ABREVIATŪRA FOR-REST
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu