LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE - Ķemeru mitrāji
.Programmas LIFE Nature & Biodiversity projekts
 
  
Projekts noslēdzies
Piedāvājam iepazīties ar projekta rezultātiem >>>
 
Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā
Conservation of wetlands in Kemeri National Park
LIFE02 NAT/LV/008496
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   PUBLIKĀCIJAS
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Jānis Ķuze
Projekta koordinators: Andis Liepa
E-pasts: andis.liepa@daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 29136137

PROJEKTA APRAKSTS

JOMAS
dabas aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, attīstības plānošana, tūrisms, zemes atjaunošana, zemes iegāde, apsaimniekošanas plānošana, ūdens resursu apsaimniekošana, vides izglītība, lauksaimniecības ietekme uz vidi, rekreācijas ietekme uz vidi, meža ekosistēma, zālāju ekosistēma, zemes izmantošanas plānošana, ainavu aizsardzības politika, sabiedrības informēšanas kampaņa
 
ĪSS APRAKSTS
Lai saglabātu un izkoptu Ķemeru nacionālā parka izcilās dabas vērtības, ir jāiegulda daudz darba un investīciju. Laikā no 2002. gada rudens līdz 2006. gada beigām Ķemeru nacionālā parka administrācija īstenoja Eiropas Savienības Life programmas finansētu projektu "Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā", LIFE2002NAT/LV/8496. Projekta mērķa teritorija aizņēma aptuveni pusi no nacionālā parka - 19 500 ha. Projekta teritorijā atrodas lielas Bernes konvencijā un ES Putnu un Biotopu direktīvās minētu sugu populācijas, piemēram, Crex crex, Aquila pomarina, Porzana porzana, Cypripedium calceolus, Lynx lynx, Canis lupus utt. 2000-2001. gados ar Dānijas Vides aizsardzības aģentūras atbalstu parkam tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Ir nepieciešama šī plāna ieviešana. LIFE projekts ir pirmais solis ceļā uz apsaimniekošanas plāna ieviešanu. Projekta rezultātā paredzēts ieviest specifiskus, modernus dabas apsaimniekošanas paņēmienus, ar kuru palīdzību saglabāt parka mitrzemju bioloģisko vērtību.

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt Eiropas nozīmes biotopu un sugu ilgtermiņa aizsardzību, īstenojot dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus. Nozīmīga projekta sastāvdaļa ir sabiedrības līdzdalības veicināšana.

uz augšu

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
1) Tiks atjaunots dabiskais hidroloģiskais režīms augstajā purvā (purva platība - 4635 ha). Pašlaik šo biotopu negatīvi ietekmē meliorācijas sistēmas;
2) Privāto zemju iepirkšana (163,2 ha pļavu ieskaitot Crex crex and Aquila pomarina barošanai un ligzdošanai piemērotus biotopus) lai nodrošinātu visvērtīgāko biotopu aizsardzību un lai varētu veikt speciālus dabas teritoriju apsaimniekošanas pasākumus;
3) Dabisko palieņu pļavu atjaunošana 105 ha platībā gar Slampi;
4) Krūmāju un niedrāja iznīdēšana kalcifīlajās pļavās (1 ha) un pļavās (311 ha), lai saglabātu ES, reģionālas un nacionālas nozīmes putnu sugu (piem. Crex crex) dzīvei piemērotus pļavu biotopus;
5) Aktīvi apsaimniekošanas pasākumi lai saglabātu putnu kolonijas Ramsāres vietā - Kaņierī.

uz augšu

REZULTĀTI
Tiks saglabāts esošais augstais bioloģiskās daudzveidības līmenis. Tiks izveidots pašuzturošs biotopu apsaimniekošanas modelis. Tādējādi ilgtermiņā tiks nodrošināta vairāku aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanās.

uz augšu

PROJEKTA DOKUMENTI

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Ķemeru nacionālā parka administrācija
 
SADARBĪBAS PARTNERI
Vides ministrija
   
Latvijas vides aizsardzības fonds
 
 
Pasaules dabas fonds Latvija

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE02 NAT/LV/008496
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2002.gada 1.septembris – 2006.gada 31.decembris
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 925 468 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
75% finansē Eiropas Savienības LIFE Nature & Biodiversity programma
 
LĪDZFINANSĒJUMS
25% līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneris Pasaules dabas fonds Latvija.
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Ķemeru nacionālais parks

uz augšu

PUBLIKĀCIJAS

 
 
Publiskais pārskats (Layman's report) angļu valodā
lejupielādēt  (  1.42 MB)

uz augšu