Sūnu eksperti Ķemeru NP

28. un 29. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā noritējis Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta projekta LIFE FOR SPECIES rīkotais dabas ekspertu seminārs par sūnu noteikšanu un aizsardzību

Seminārs iesākās ar Latvijas Universitātes Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra vadošā pētnieka Anda Kalvāna lekciju par hidroģeoloģijas datu praktisko pielietojumu dabas ekspertu darbā, lai labāk novērtētu plānoto darbību ietekmi uz pazemes un virszemes ūdeņiem, un attiecīgi sūnu dzīvotnēm. Sekojošajā prezentācijā SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment vides konsultante Anete Pošiva-Bunkovska iepazīstināja ar Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījumā tapušajām vadlīnijām ekspertiem par mežu autoceļu un meža meliorācijas sistēmu izveides ietekmes vērtēšanu uz sūnu dzīvotnēm. Savukārt Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta un projekta LIFE FOR SPECIES sūnu eksperte Līga Strazdiņa stāstīja par aizsardzības pasākumu plānošanu sūnām ar dažādām ekoloģiskajām prasībām. Turpinājumā ilggadējā Ķemeru Nacionālā parka pētniece un Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE-IP LatViaNature eksperte Agnese Priede rosināja diskusiju par purvu biotopu hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānošanu un labās prakses piemēriem Ķemeru tīrelī, kur veikti biotopu atjaunošanas darbi LIFE projektu Restore un Mitrāju aizsardzība Ķemeru Nacionālajā parkā.

Semināra otrās dienas prezentāciju daļā Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte Ilze Ķuze iepazīstināja ar labās prakses piemēriem mikroliegumu izveidei sūnu dzīvotņu aizsardzībai, savukārt sūnu eksperts Uvis Suško stāstīja par Ķemeru Nacionālā parka sūnu daudzveidību un dzīvotnēm. Ķemeru Nacionālais parks reto un aizsargājamo sūnu sugu ziņā ir viena no bagātākajām teritorijām Latvijā, ko nosaka lielā dabas apstākļu daudzveidība. Ķemeru Nacionālais parkā ir konstatētas 45 aizsargājamās sūnu sugas un 58 sugas, kas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Lai celtu ekspertu prasmes atpazīt aizsargājamās sūnu sugas Uvis Suško un Līga Strazdiņa abās semināra dienās vadīja praktiskās nodarbības dabiskajos meža biotopos un iekštelpu laboratorijā. Nodarbību laikā tika skatītas dažādas aizsargājamās un apdraudētās sugas, piemēram, Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā suga - zaļā divzobe (Dicranum viride), īpaši aizsargājamās sugas Tamariska frulānija (Frullania tamarisci), daudzzaru rikardija (Riccardia multifida), nokarenā stardzīslene (Antitrichia curtipendula) un citas.

Kā norāda projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis: “Daudzas apdraudētās un aizsargājamās sugas ir atkarīgas no mitruma apstākļiem to augšanas vietās jeb dzīvotnēs. Savukārt tādas cilvēka darbības kā meliorācijas sistēmu izveide un atjaunošana, ceļu būve, derīgo izrakteņu ieguve un citas, var būtiski izmainīt mitruma apstākļus plašās teritorijās tā ietekmējot arī apdraudēto sūnu sugu dzīvotnes. Līdz ar to seminārs deva iespēju ekspertiem celt zināšanas gan par sūnu sugu atpazīšanu, gan ietekmju vērtēšanu uz tām, gan aizsardzības pasākumu plānošanu, lai nodrošinātu sūnu dzīvotņu saglabāšanu.”

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda