Apsaimniekošana
Pļava ar lauku ceļu

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) sagatavojusi un publicējusi publisko gada pārskatu par 2021. gadu. Pārskatā koncentrētā veidā pieejama informācija gan par iestādes galvenajiem darbības virzieniem un mērķiem, gan būtiskāko veikumu 2021. gadā un galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem 2022. gadā.

Sniegta pārvaldes darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un efektivitātes izvērtējums, kā arī atskaite par sniegtajiem pakalpojumiem.

Izpildīti pārvaldes nospraustie prioritārie uzdevumi, to vidū sugu un biotopu apsaimniekošana. Uzsākta biotopu atjaunošana un apsaimniekošana atbilstoši Nat-Programmas biotopu saglabāšanas vadlīnijām katram dzīvotņu veidam gan pārvaldes valdījumā nodotajos valsts, gan pašvaldību un privātpersonu īpašumos.

Veikta dabas datu – objektīvas informācijas operatīva nodrošināšana par Latvijas dabu, projekta “Dabas skaitīšana” datu apstrāde un izvērtēšana, lai sagatavotu priekšlikumus Natura 2000 tīkla pilnveidei, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu datu pastāvīga aktualizācija, datu kvalitātes izvērtēšana un uzlabošana. Tāpat veikta dažādu pieejamo datu apkopošana, pārbaude, lai izvērtētu un aktualizētu īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, kā arī novērtētu sugas pēc Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) definētajiem kritērijiem.

Pārvaldes prioritāro uzdevumu vidū ir arī dabas izglītība, lai veicinātu sabiedrības izpratni par dabas norisēm dažāda vecuma mērķgrupās, iestādes darbību, pieņemtajiem lēmumiem, dabas aizsardzības aktualitātēm, kā arī iesaisti dabas saglabāšanas aktivitātēs. Tādēļ pārskats ietver arī īsu atskatu uz būtiskākajiem pērn īstenotajiem dabas izglītības projektiem, piemēram, roņu mazuļu aizsardzībai liedagā, projektiem “Daru labu dabai”, “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” un citām aktivitātēm.

Tā kā Covid-19 pandēmija sekmēja cilvēku vēlmi pēc iespējas vairāk atrasties dabā, pārskatā pieejama arī informācija par pārvaldes veiktajām dabas tūrisma sekmēšanas aktivitātēm, piemēram, mobilās lietotnes “Dabas tūrisms”, kā arī jaunās vietnes “www.tiekamiesdaba.lv” izveidi.

2022. gadā pārvalde turpina nozīmīgāko projektu īstenošanu, tostarp ES finanšu instrumenta projektus, kas ietver Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature), pārrobežu sadarbības programmu projektus un Kohēzijas fonda projektus. Tāpat tiek turpinātas un paplašinātas dabas izglītības aktivitātes ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu un saudzīgu rīcību.

Gada publiskais pārskats lejupielādei