Dabas aizsardzības pārvalde ir noslēgusi sadarbību ar Latvijas Universitāti par partnerību, lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas. 

Zinātniskā pieeja ir viens no projekta īstenošanas stūrakmeņiem. Latvijas universitāte (LU) ir viena no četrām projekta partnerībā iesaistītajām zinātniskajām institūcijām un tās eksperti ir guvuši plašas zināšanas un pieredzi ganību un mežu bioloģiskajā daudzveidībā, apsaimniekošanā un saglabāšanā, īstenojot dažādus zinātniskos un lietišķos projektus.

Attēlā - Līgumu ar LU elektroniski paraksta Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns
Projektā LU uzdevums būs veicināt zinātnē balstītu inovatīvu dabas aizsardzības risinājumu izstrādi un ieviešanu,  lai būtiski uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli Latvijā, kā arī sekmētu sabiedrības informētību šajā jomā. LU Bioloģijas fakultāte un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte veiks Dabas skaitīšanā iegūto apjomīgo datu vispusīgu analīzi Biotopu Direktīvas mežu un zālāju biotopu grupās, kas veido 61% no kopējās Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu platības Latvijā.  Tā būs pamats biotopu labvēlīgas aizsardzības mērķu definēšanai un biotopu aizsardzības plānu izstrādei un Natura 2000 tīkla efektivitātes uzlabošanai.

LU veiks arī bioloģiskās daudzveidības monitoringu un novērtēs, kā sokas ar dabisko zālāju un mežu teritoriju biotopu atjaunošanu. Savukārt LU Botāniskajā dārzā, izmatojot esošo infrastruktūru, ir plānots izveidot divas tematiskas ekspozīcijas, lai interesenti varētu iepazīties ar augu uzbūvi, to izplatīšanos, pielāgojumiem, izmantošanas iespējām, tādējādi sekmējot izpratni par daudzveidības saglabāšanas  nozīmi. Papildus, ir paredzēti arī izmēģinājumi – demonstrējumi zālāja sugu daudzveidības palielināšanai, kam varēs sekot un pieredzi pārņemt ikviens interesents.

Attēlā - līgumu ar Pārvaldi elektroniski paraksta LU rektors Indriķis Muižnieks
Projektu LIFE-IP LatViaNature līdz 2028.gadam īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts  tiek īstenots ar ES LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19, 49 miljoni eiro, no kuriem 60% ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums.

*LIFE-IP LatViaNature jeb “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.