Tosmares ezers

Lai dabas liegumā “Tosmare” atjaunotu Eiropā reto un aizsargājamo dzīvotni – kaļķaino zāļu purvu, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) šonedēļ sākusi apsaimniekošanas darbus ~23ha platībā, veicot kokaugu apauguma novākšanu.

Atjaunošanas darbu laikā Liepājā, Tosmares ezera austrumu daļā novāks kokaugu apaugumu, galvenokārt bērzus un kārklus. Tie pēdējā desmitgadē ir aizņēmuši plašas platības, tādējādi samazinot atklātās kaļķainā zāļu purva daļas. Darbus plānots pabeigt līdz 15.martam.

“Kaļķaini zāļu purvi ir viens no retāk sastopamajiem biotopiem, kas aizņem vien 900ha jeb 0,01% no Latvijas teritorijas. Vēsturiski šādas teritorijas tika pļautas pakaišu ieguvei. Taču tagad šādus purvus ezeru krastos bieži vien nelabvēlīgi ietekmē ūdens līmeņa izmaiņas vai apsaimniekošanas pasākumu trūkums. Tā ir noticis arī ar dabas lieguma “Tosmare” kaļķaino zāļu purvu, kas aizaudzis ar kokiem, kā rezultātā samazinās reto un apdraudēto sugu izplatība, jo teritorija vairs tām nav piemērota,” skaidro Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.

Aizaugot zāļu purvam ar kokaugiem, notiek pastiprināta ūdens iztvaikošana caur koku lapām, samazinās apgaismojums un izmainās mikroklimats, veidojas lapu nobiru slānis, kas palielina barības vielu daudzumu nabadzīgajā augsnē. Tādējādi ieviešas ekspansīvas sugas. Tāsizkonkurē retāk sastopamās, kurām nepieciešama klaja vai skraja veģetācija, kaļķaina augsne, maza citu lakstaugu konkurence. Viena no šādām sugām, kas sastopama dabas lieguma teritorijā, ir Latvijā ļoti retā un visā Eiropā īpaši aizsargājamā, izzūdošā orhideja Lēzela lipare Liparis loeseli.

“Kokaugu apauguma novākšana veicinās purvam nepieciešamā mitruma apstākļu atajunošanos, kopumā palīdzot dabas liegumā, kas  iekļauts Eiropas Savienības Natura 2000 aizsargājamo dabas teritoriju tīklā, ilglaicīgi uzturēt bioloģisko daudzveidību,” uzsver D. Sāmīte.

Dabas lieguma “Tosmare” galvenās vērtības ir lagūnas tipa piejūras ezers – eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, kaļķainie zāļu purvi, purvainie meži un dabiskie zālāji. Liegumam 2021.gada rudenī uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde.

Biotopu apsaimniekošanas darbus un dabas aizsardzības plāna izstrādi Tosmarē Pārvalde īsteno kā projekta partneris INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā/ Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (projekta Nr. LLI-449 ) jeb LIVE LAKE. Šie pasākumi atbilst “Natura 2000 teritoriju valsts aizsardzības un apsaimniekošanas programmai 2018.–2030.gadam”.

2021.gada rudenī projektā LIVE LAKE veikta arī biotopu apsaimniekošana un atjaunošana dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” Ventspilī Eiropas Savienības aizsargājamā biotopā 7140 Pārejas purvi un slīkšņas 4,5 ha platībā.

Interreg programmas LAT-LIT logo