Apsaimniekošana Dabas daudzveidība
Biotops - mežs

Lai sekmētu videi un bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi, Eiropas Savienības (ES) Vides ģenerāldirektorāts sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem un zinātniekiem ir sagatavojis mežu apsaimniekošanas vadlīnijas ar nosaukumu “Tuvāk dabai”.

Viena no Eiropas zaļā kursa un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas prioritātēm ir veicināt bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, tostarp arī mežos. Stratēģijā ilgtspējīga mežu apsaimniekošana izcelta kā viens no nozīmīgiem dabā balstītiem rīkiem cīņā ar klimata pārmaiņām.

Vides ģenerāldirektorāta sagatavotajās vadlīnijās piedāvāta teorētiska un praktiska informācija par saimnieciskiem un dabiskiem mežiem, labās prakses piemēri un ieteikumi, kuri noderēs gan atbildīgajām valsts iestādēm, gan nozares nozīmīgākajiem spēlētājiem, tajā skaitā mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Autori uzsver, ka dokuments paredzēts izmantošanai arī ārpus aizsargājamām dabas teritorijām.

ES Vides padome 2020. gadā izvērtēja bioloģisko daudzveidību un sniedza priekšlikumus, kuri ir apstiprināti kā mērķi ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030. gadam. Dalībvalstis atzina, ka ir jāpastiprina centieni, pievēršoties tiešiem un netiešiem bioloģiskās daudzveidības un dabas zuduma iemesliem, un atkārtoti aicināja bioloģiskās daudzveidības mērķus pilnībā integrēt arī citās nozarēs, tajā skaitā mežsaimniecībā.

Vadlīnijas "Tuvāk dabai"(arī latviešu valodā).