Talka Ragakāpā

2023. gada 15. septembrī plkst. 10.00 dabas parkā “Ragakāpa” Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature organizē invazīvās vārpainās korintes ierobežošanas darbu atklāšanas pasākumu – talku kopā ar invazīvo sugu ekspertiem.

Eksperti iepazīstinās ar plānotajiem vārpainās korintes ierobežošanas darbiem dabas parka vecākajā un bioloģiski vērtīgākajā daļā 33 ha platībā, kas no 2023.-2026. gadam norisināsies projektā LatViaNature. Pēc tam ikvienam kopā ar ekspertiem būs iespēja piedalīties vārpainās korintes ierobežošanas talkā. Dalība jāpiesaka līdz 11. septembrim, aizpildot anketu. Tikšanās pie Jūrmalas Brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1A.

Pasākuma norise:

  • 10.00-10.30 ekspertu prezentācijas, jautājumu/atbilžu sadaļa,
  • 10.30-10.45 īss pārgājiens pa dabas parku “Ragakāpa”, vārpainās korintes iepazīšana dabā,
  • 10.45-11.45 vārpainās korintes ierobežošanas metožu iepazīšana, izmēģināšana,
  • 11.45-12.30 pusdienas un Mobilās dabas klases spēles.

Buļļuciemā esošajā dabas parka “Ragakāpa” daļā izplatījusies invazīva suga – vārpainā korinte. Tā masveidā savairojusies un pārveido meža struktūru, izmaina vides apstākļus un augsnes sastāvu, kā rezultātā izzūd mežainajām piejūras kāpām raksturīgās sugas, bet ar laiku samazinās arī priežu dominance. Piejūras kāpās ierastie skrajie, gaišie priežu meži pakāpeniski var pārvērsties aizaugušās, grūti caurstaigājamās un nepārredzamās kokaudzēs. Lai saglabātu teritorijas unikālās dabas vērtības – Eiropas nozīmes aizsargājamu dzīvotni mežainās piejūras kāpas, invazīvo sugu ierobežošana noteikta kā augstākās prioritātes apsaimniekošanas pasākums apstiprinātajā Ragakāpas aizsardzības plānā (2019.-2031.).

LatViaNature dabas parkā “Ragakāpa” pārbaudīs dažādu dabai draudzīgu korintes ierobežošanas metožu efektivitāti Latvijas apstākļos, lai pēc tam sagatavotu zinātniskas vadlīnijas, kā cīnīties ar šo bīstamo invazīvo sugu arī citviet Latvijā. Lai to paveiktu, tiek plānota  korintes krūmu un sakņu izraušana ar rokas instrumentiem (19 ha), krūmu un sakņu izraušana ar mazizmēra traktortehniku (14 ha), nozāģēšana un celmu precīza (ar otu) apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem – ierobežotā teritorijā (0,08 ha) un korintes bieža trimmerēšana stāvās nogāzēs un ap dižkokiem (0,14 ha).

Darbi notiks Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu pārraudzībā no 2023. gada septembra līdz 2024.  gada februārim. Pieredze liecina, ka cīņa ar invazīvajām sugām nav vienkārša un nav paveicama viena gada laikā, tāpēc arī turpmākajos rudens, ziemas periodos līdz 2026. gadam turpināsies darbi ar nepamanītajiem korintes stumbriem vai ataugušajām atvasēm. Darbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kāpas. Mazizmēra traktortehnikai tiks izmantoti ekspertu noteikti braukšanas ceļi. Īslaicīgi kāpās atradīsies izrauto korinšu krūmu krautnes. Tāpat būs novērojami krūmu izraušanas laikā radušies smilts atsegumi, kas var būt vizuāli neierasti, bet kalpos kā dzīvotnes gan tādām retām sugām, kā meža silpurene un smiltāju neļķe, gan veicinās priežu atjaunošanos. Rezultātu novērtēšana notiks līdz 2027. gadam.

Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature īsteno Latvijā līdz šim plašāko zinātnisko pētījumu par invazīvo sugu ierobežošanu – tiek pētītas piecu bīstamo invazīvo sugu ierobežošanas metodes 13 pilotteritorijās visā Latvijā, kopumā vairāk nekā 100 ha platībā. Vairāk: www.LatViaNature.lv.

LIFE LatViaNature logo rinda